مطالعه کتابخانه ای و ملاحظات اخلاقی

مطالعه کتابخانه ای و ملاحظات اخلاقی

ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی (تحقیق بنیادی)
توصیف ، یک شرایط یا نگرش عده ای از افراد (تحقیق پیمایشی ، همبستگی …)
جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی (تحقیق کاربردی …)
Widget not in any sidebars

پژوهش علمی یک هدف اولیه و یک هدف غایی دارد. هدف اولیه محقق روشن کردن مسئله خاصی است که با آن روبه رو شده است، ولی هدف غایی او دستیابی به معلوم کلی و به عبارتی قضایای علمی کلی است که خصلتی جهانشمول دارد. (حافظ نیا، 1387، 16) در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به طور عینی و معتبر ، مشاهده ، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها «رد» یا «پذیرفته می شوند» و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد . (خاکی ، 1379 ، 88) همچنین ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر تحقیق و وسعت و دامنه آن را نباید از نظر دور داشت لذا بر اساس ملاحظات فوق در این فصل روش مورد استفاده در پژوهش بررسی می شود . و سپس جامعه و نمونه آماری ، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد .

نمودار (3-1): فرایند تحقیقات بنیادی و کاربردی؛ منبع: (سکاران، 1388، 41)
3-2) نوع پژوهش
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند . جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند . هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند . دانستن روشهای گوناگون و رویه های مربوط برای محقق و استفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارد ، حتی هنگامی که روش به عنوان ملاک یا ضابطه مورد استفاده قرار می گیرد ، راههای مختلفی جهت طبقه بندی مطالعات تحقیقی وجود دارد . (خاکی ، 1379 ، 102 و 103)
این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش پژوهش نیز یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است .
در تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روش ها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند . ( حافظ نیا ، 1387 ، 51 )
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده ، متغیر ، شی یا مطلب چگونه است . به عبارت دیگر ، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید . (حافظ نیا ، 1387 ،58 ) در تحقیقات توصیفی محقق می تواند به ارزیابی شرایط کار ، موقعیت پدیده ، روش های کار ، عقاید و اطلاعات جمعیت شناسانه بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرها مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند . در این تحقیقات نوعا از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود . (همان ، 60 ) از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت ، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد . همچنین، تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شود ؛ این سخن بدان معناست که از طریق اینگونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل می شود . به طور کلی ، اینگونه تحقیقات ارزش علمی بالایی دارد و می تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی علوم و معارف بشری منجر شود . (همان ، 61 )
3-3) جامعه و نمونه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. (حافظ نیا ، 1387 ، 119) محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را مشخص و معین می کند، بنابراین تعریف جامعه آماری عبارت است از: «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند » . صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان پذیر باشد آن را محدود و در غیر اینصورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند.(آذر و مومنی ، 1387 ، 5-6)
هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند؛ بنابراین تعریف نمونه عبارت است از: «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد». با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد. (همان منبع، 6)
توضیح این نکته ضرورت دارد که در آمار به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به یک نمونه، «شاخص آماری» و به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به تمام جامعه «پارامتر» می گویند. (حافظ نیا، 1387، 120)
جامعه آماری این پژوهش را، کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از این جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
در طرح نمونه برداری احتمالی نامحدود که معمولا نمونه برداری تصادفی ساده نامیده می شود، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. موقعی که بدین گونه اعضا را از جامعه آماری انتخاب می کنیم احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی هایی که در پژوهش خود بدان علاقه مند هستیم، به همان صورت در عناصری که برای نمونه بر می گزینیم توزیع شده باشد. این طرح نمونه برداری که به نمونه برداری تصادفی ساده شهرت دارد، کمترین سوء گیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می باشد اما این نوع نمونه برداری گاهی پر زحمت و پر هزینه است. (سکاران، 1388، 300)
تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر 400 نفر می باشد که پژوهشگر 196 نفر آنان را به عنوان نمونه آماری انتخاب نموده است. لازم به ذکر می باشد که به منظور تعیین تعداد نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است.

n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری (400)
t = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول (96/1)
p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (5/0)
q = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (5/0)
=d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (05/0)
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات

مدیر سایت