مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و مدل رفتارهای شهروندی گراهام

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و مدل رفتارهای شهروندی گراهام

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2) سیستم های اتوماسیون اداری (OAS) …………………………………………………………………………………. 16
Widget not in any sidebars

2-3) سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4) قابلیت های اداری اتوماسیون …………………………………………………………………………………………….. 19
2-5) مزایای اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-6) محدودیت ها و چالش های اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………. 22
2-7) بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-8) بهره وری کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-9) بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………….. 27
2-10) شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار ………………………………………………………………………… 28
2-11) عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدل های مربوطه ……………………………………. 30
2-11-1) مدل ژوزف ام. پوتی …………………………………………………………………………………………………… 30
2-11-2) مدل کیت دیویس و جان نیواستورم ……………………………………………………………………………… 30
2-11-3) مدل کوانتان و وتون …………………………………………………………………………………………………… 31
2-11-4) مدل ساترمیستر ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-11-5) مدل هرشاور و راش …………………………………………………………………………………………………… 32
2-11-6) مدل جوزف پرکرنیکو ………………………………………………………………………………………………… 32
2-12) روش های مختلف بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………….. 34
2-13) رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………… 37
2-14) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 37
2-14-1) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 38
2-15) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………. 40
2-16) مدل های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2-16-1) مدل رفتارهای شهروندی گراهام ………………………………………………………………………………….. 43

مدیر سایت