1-2خودانگیزشی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد. [do_widget id=kl-erq-2]
1-3خود مدیریتی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
2-1آگاهی اجتماعی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
2-2مدیریت روابط بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
1-6)چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای تحقیق نکوئی زاده و همکاران(1393) در زمینه ارتباط بین تفکر استراتژیک و هوش سازمانی در شرکت گاز استان ایلام طراحی شده است. ابعاد هوش هیجانی در این تحقیق از ابعاد گلمن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) می باشد که براساس تحقیق هوش هیجانی شرینگ بعد خود انگیرشی نیز به آن اضافه شده است. هوش سازمانی در این تحقیق به دو بخش قابلیت فردی(خودآگاهی، خودمدیریتی و خود انگیزشی) و قابلیت اجتماعی(آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) تقسیم شده اند. در این تحقیق هوش هیجانی و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل و تفکر استراتژیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. مدل نظری تحقیق به صورت زیر می باشد

1-1مدل مفهومی تحقیق(مبنع: نکوئی زاده و همکاران،1393)
1-7)روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه ی آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. تحقیق مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه؛ به جامعه آماری می باشد.
1-8) جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان در شرکت صفابخش و شامل 300 نفر باشد که تعداد اعضای نمونه براساس جدول مورگان 170 نفر برآورده شده است.
1-9) ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها در قسمت ادبیات و مبانی نظری از شیوه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. همچنین شیوه و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات جهت بررسی فرضیه ها و سوالات تحقیق، پرسشنامه است. به همین منظور پرسشنامه طراحی شده در اختیار مدیران به طور جداگانه و همچنین کارکنان و کارمندان از سوی دیگر قرار می گیرد.
1-10)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS برای تحلیل پرسشنامه مربوطه استفاده است. در قسمت آمار توصیفی با استفاده از جدول، فراوانی، انحراف معیار و … به توصیف داده ها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در قسمت آمار استنباطی و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده می گردد.
1-11)قلمرو تحقیق ( زمانی و مکانی و موضوعی):
قلمرو زمانی: اردیبهشت الی آبان ماه سال 1394