مقاله امر به معروف و نهی از منکر و رویارویی با چالشها

Businessmen lift their arrow,teamwork
[do_widget id=kl-erq-2]

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر با تایید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از او بیرون رفت، و با تصویب مجلس تغییر نام آن به ، وزارت راه و شهرسازی درست شد. پس همه وظیفه‌های دو وزارت‌خانه و وزیرهایشان به وزارت نوین و وزیر او رسید.
اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان
وزارت راه و شهر سازی در جهت انجام ماموریت نگهداری شبکه راههای کشور دارای 33 اداره کل در سطح استانها می باشد که اداره کل راه و ترابری استان اصفهان یکی از این مجموعه بوده و تحت نظر سیاستهای وزارت یاد شده مشغول انجام وظیفه است .
هدف و ماموریت اداره کل حفظ و نگهداری راههای حوزه استحفاظی استان و بازبودن آنها و برقراری ترافیک امن و روان در آن می باشد. در اجرای این هدف ساختار تشکیلاتی اداره کل دارای یک ستاد مرکزی و تعداد 18 اداره راه و ترابری و 4 راهداری می باشد . شبکه راههای استان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در بافت مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن ارتباط با ده استان کشور از گستردگی فراوان برخوردار می باشد. در همین راستا ارتباطات جاده ای مهم کشور از داخل استان عبور کرده به نحوی که از نظر حمل و نقل بار ترافیکی درون و برون استانی با انتقال بیش از 80 میلیون تن بار شامل 40 میلیون تن با بارنامه در سال در کشور مقام اول و از نظر حمل و نقل مسافر با 120 میلیون نفر مسافر شامل 20 میلیون نفر با صورت وضعیت مسافری در سال دارای مقام سوم می باشد. این اداره کل دارای بیش از 23698 کیلومتر راه همسنگ ( راه معادل شده ) می باشد که شامل اتوبانها – بزرگراهها – راههای اصلی – راههای فرعی روستائی و راههای دسترسی و سایر راهها می باشد.
نمودار 2-2 : نمودار سازمانی اداره راه و شهرسازی
2-4 پیشینه پژوهش
2-4-1 مروری بر تحقیقات داخلی
– شیخی(1390) در مطالعات خود به «بررسی عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن» پرداخته است. به عقیده وی نظام اداری کشور با وجود همه تلاشهای صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخگویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بیتوجهی به ارزشهای اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این رو تحقیق وی درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن با استفاده از آیات قرآن کریم و سیره نظری و عملی معصومین(ع) با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است. با تحلیل محتوای منابع اسلامی چنین نتیجه گرفته که سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن، از یکسو تحت تأثیر مبانی هستیشناختی و انسانشناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است. از این رو اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.
– عباسی و جمال پور(1390)، «نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء سلامت نظام اداری و سطح رضایتمندی مردم» را مورد مطالعه قرار دادهاند و بیان اینکه یکی از نکاتی که در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته نقش ارزشها و باورهای عامه در عملکرد افراد در عرصههای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی است. امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان پدیدهای که نقشگرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی میباشد از جمله عوامل ساخته شده به وسیله منابع انسانی است که نقش مهمی در تحول نظام اداری ایران و به خصوص در پیشگیری از بروز فساد در ادارت و سازمانها و ارتقاء نظام اداری دارد. رویکرد اساسی که این مقاله بر آن تأکید دارد این است که به جای اتکاء به رویههایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راهاندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازی، با عنوان امری ضروری می باشد.
– امانی (1390) طی مصاحبهای با موضوع «سلامت اداری ، شاهراه ارتباطی توسعه سازمانی» به عنوان قائم مقام معاونت اداری مالی و رئیس ستاد ارتقاء سلامت اداری شهرداری تهران اظهار می دارد، سلامت اداری صفتی کیفی در سازمان است که میزان همراستایی در تحقق منابع فردی، سازمانی و ملی را نشان میدهد. لذا کسب شناخت نسبت به آستانه و میزان سلامت اداری و گستردگی ابعاد، موضوعی است که می تواند منجر به شناخت علمی و مبارزه جدی و عمیق با ریشهها و مصادیق و مظاهر فساد اداری و تلاش همه جانبه برای صیانت و ارتقاء سلامت نظام اداری به ویژه در نظامی منبعث از ارزشهای اسلامی شود.
– شریفی و آقاسی (1389) در مقالهای باعنوان« بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی» اظهار میدارد، برای داشتن جامعه سالم باید سازمان سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق نشان میدهد عملکرد مدیران در زمینه وظایف ارتباطی بر سلامت سازمانی در خبرگزاری ایرنا اثر میگذارد. همچنین رابطه معناداری بین وظایف مدیران در بعد اطلاعاتی با سلامت سازمانی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد.از آنجا که وظیفه اصلی سازمان خبرگزاری اطلاعرسانی است، بنابراین بعد از وظایف مدیران اهمیت ویژهای می یابد.
– یوسفی (1391) در مقاله‌ای که تحت عنوان «رابطه اخلاق حرفه‌ای و سلامت اداری در سازمان» نوشته است؛ ب
ا بررسی و تعریف رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و نقش آن در رابطه با سنجش میزان سلامت اداری در بین کارکنان به این نتیجه رسیده است که سلامت اداری در هر مجموعه‌ای محصول استقرار و نهادینه شدن اخلاق حرفه‌ای در کارکنان آن مجموعه است که با ورود قانون طلایی در زندگی افراد و تصمیم‌گیریهای فردی بر اساس آن میتوان زمینههای بروز هرگونه فساد اداری را تاحدودی از بین برد. اما برای این که زمینههای دستیابی به فرصتهای طلایی در چارچوب قانون طلایی گسترش داده شود باید با برنامهریزی وپیشبینی و اجرای آموزشهای مبتنی بر معنویتهای مورد احترام و پذیرش جامعه به پرورش شخصیتهای قوی پرداخت که آمادگی رویارویی با چالشهای اخلاقی و مقاومت در برابر وسوســــههای پیمــودن ره صد ساله در یک آن، یک لحظه را در افراد فراهم نمود. وقتی افراد را به این واقعیت‌ها آگاه می‌کنیم، در واقع یادآور می‌شویم که؛ تصمیمات هستند که تعیین کننده اخلاق هستند و نه شرایط، آثار تصمیمات غلط همواره باقی میماند، سکون هم یک نوع تصمیم است، باید در مقابل اعمال پاسخگو بود (در هر زمان و هر مکان)، باید برای مردم ارزش قائل بود چرا که خود نیز جزیی از مردم هستیم.
– سید نژاد (1391) در مقاله‌ای با عنوان نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت اداری به تحلیل قوانین و اصول اخلاقی که باید در رابطه با همکاران و ارباب رجوع و مشتریان رعایت گردد، می‌پردازد و چنین اظهار می‌دارد که: فساد، دارای ابعاد و ریشه‌های مختلفی می باشد، مبارزه با آن نیز مستلزم اتخاذ راهبردها و سازوکارهای چندگانه است. بنابراین لازم است تمام راهبردها و ساز و کارهای مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته و همزمان بکار بسته شود. امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ عقلی و هم شرعی و هم از جنبههای اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده، دستیابی به اقتصادی شکوفا و توسعه‌یافته امکان‌پذیر نیست. لازم و ضروری به نظر می‌رسد که نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق و ارزشهای دینی در جامعه به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و آموزش این اصول میتواند به عنوان عامل بازدارنده‌ای در ارتکاب جرایم و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار باشد.
– هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اظهار می‌دارد که برنامه ارتقاء سلامت نظام از طرق زیر تحقق می‌یابد:
الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیت‌ها و افزایش پاسخگویی؛
ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها؛
د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
هـ- بهبود فرهنگ‌ سازمانی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و- تقویت مشارکت و فعالیت بخش‌های غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛
ز- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و عمومی.
2-4-2 مروری بر تحقیقات خارجی