مقاله بازاریابی رابطه‌مند و شاخص‌های برازش مدل

67
Widget not in any sidebars

جدول (4-17): بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
68
جدول (4-18): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69
جدول (4-19): نتایج آزمون کولموگرف اسمیرونف …………………………………………………………………………………………..
69
جدول (4-20): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………..
70
جدول (4-21): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….
71
جدول (4-22):آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران… ……………………………………………………………………………………………….
72
جدول (4-23): مقایسه و اولویت‌بندی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……………………………………………………………………………………………………………………..
73
جدول (4-24): مقایسه و اولویت‌بندی موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74
جدول (4-25): مقایسه و اولویت بندی موانع مربوط به مدیران در استقرار در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….
76
جدول (4-26): مقایسه و اولویت‌بندی موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….
80
جدول (5- 1): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Author: مدیر سایت