مقاله با موضوع استفاده از محصول یا خدمت و پذیرش فناوری اطلاعات

مقاله با موضوع استفاده از محصول یا خدمت و پذیرش فناوری اطلاعات


Widget not in any sidebars

استفاده از خدمات الکترونیک توسط کاربر در صورت نیاز در آینده.
تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک توسط کاربر.
نگرانی های زیست محیطی: به میزان دغدغه های کاربر در خصوص مسائل زیست محیطی استفاده از محصول یا خدمت اشاره دارد (بلانچ وهمکاران،2012: 197). با مولفه ای در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Fraj and Martnez, 2006):
دغدغه های حفظ محیط زیست توسط کاربر (مانند مصرف بی‌رویه کاغذ و ….).
وقت شناسی: به میزان دغدغه های یک کاربر در استفاده مفید از زمان هنگام استفاده از یک خدمت اشاره دارد (بلانچ وهمکاران،2012: 197). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Kleijnen et al., 2007):
میزان دغدغه های کاربر در استفاده مفید از زمان.
1-7- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق فوق مربوط به حوزه پذیرش فناوری و رفتار مصرف کننده است.
قلمرو مکانی: این تحقیق در گمرکات استان گیلان انجام شد.
قلمرو زمانی: داده های تحقیق حاضر در دی ماه 1393 جمع آوری شدند.
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2- 1- پذیرش فناوری اطلاعات
در ادبیات نظام برنامه ریزی فناوری اطلاعات، پذیرش به عنوان یکی از مراحل اصلی در فرآیند پیاده سازی و استقرار فناوری معرفی شده است. کوپر و همکاران برای توصیف فرآیند پیاده سازی، یک ساختار شش مرحله ای را پیشنهاد می کنند. این مراحل شامل معرفی، انطباق، تصویب، عادی سازی و القاء سیستم جدید در سازمان است. آنها هدف از مرحله معرفی را تعیین فرصت ها و تهدیدات سازمانی و جستجو برای راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات می دانند تا در ادامه و در مرحله اتخاذ، منابع و پشتیبانی های لازم سازمانی، راهکار فناوری را مورد حمایت قرار دهد. البته آنان معتقدند رعایت توالی در طی مراحل فوق ضروری نیست ، بلکه بر اساس شرایط سازمان، مراحل مختلف می توانند به صورت موازی و همزمان نیز انجام شوند(Chengalur-Duchessi,1999: 19).
پریس (1999:36) ساختار دیگری را برای پیاده سازی ارائه می دهد. این ساختار هفت مرحله ای شامل معرفی، پیشرفت، تصمیم، طراحی سیستم، نصب، عملیاتی کردن و در پایان ارزیابی است. دو مرحله معرفی و پیشرفت را می توان مطابق با مرحله معرفی در مدل کوپر و زمود دانست. مرحله تصمیم نیز به نوعی مبین مرحله اتخاذ در مدل کوپر و زمود است (Kendall,2001: 312).
چنگالور اسمیت و همکاران با ارائه یک تقسیم بندی کلی از فرایند پیاده سازی، این فرآیند را شامل مراحل قبل از پیاده سازی، مراحل حین پیاده سازی و پس از آن می دانند. آنان با تلفیق دو مدل بالا، گامهای معرفی و اتخاذ را ترکیب و به عنوان مرحله قبل از پیاده سازی محسوب می کنند. آنها هدف از این مرحله را تعریف و شناسایی مشکلات و فرصتها و جستجو برای یافتن راهکار مناسب و تخمین و تعیین فواید حاصل از آن برای کسب رضایت مدیریت سازمان می دانند (Chengalur-smith,1999: 20). جدول (2-1) تقسیم بندی فرآیند پیاده سازی را بر اساس سه دیدگاه مطرح شده نشان می دهد.
راجرز (1983:130) نیز در نظریه معروف خود، پذیرش را فرآیندی چهار مرحله ای، شامل دانش، جهت گیری، تصمیم و همنوایی معرفی می کند و معتقد است ویژگی های شخصیتی و اجتماعی افراد در میزان آمادگی آنها برای پذیرش نوآوری موثر است (Kendall,2001: 312). زاهدی و همکاران نیز نظریه پذیرش را به عنوان عکس العمل هایی که افراد و سازمان ها در برابر هرگونه اختراع و نوآوری نشان می دهند، تعریف می کنند (زاهدی و الوانی، 1380: 59).
جدول 2-1: تقسیم بندی فرآیند پیاده سازی از دیدگاههای مختلف (Chengalur,1999: 320)
مدل چنگالور اسمیت
مدل زمود
مدل پریس
قبل از پیاده سازی

مدیر سایت