مقاله با موضوع تئوری رفتار طرح ریزی شده و انواع سیستم های اطلاعاتی

مقاله با موضوع تئوری رفتار طرح ریزی شده و انواع سیستم های اطلاعاتی

به صورت ساده می توان این نظریه را این گونه بیان کرد که گروه هدف، محتمل‏تر است رفتاری را بپذیرد که نگرش مثبتی نسبت به آن دارد و معتقد باشد در صورت انجام آن، موفق خواهد بود (حاتمی؛ 1389: 23). این تئوری در شکل 2-3 نشان داده شده است.
شکل 2-3: تئوری رفتار طرح ریزی شده (Ajzen, 1985)
Widget not in any sidebars

2-1-5-4- مدل پذیرش فناوری
این مدل، جرح و تعدیل شده تئوری عمل مستدل است که دیویس (1989:320) آن را در رساله دکترای خود مطرح کرده است. هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است (Davis, 1989: 320) این مدل علاوه بر جنبه پیش بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنابراین مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و براساس شناخت حاصل شده، گامهای اصلاحی مناسب را دنبال کنند(محقرو شیرمحمدی، 1383:116- 115). شکل 2-4 مدل پذیرش فناوری دیویس را نشان می دهد.
شکل2-4 : مدل پذیرش فناوری( Davis, 1989:320)
اهمیت نظری متغیرهای سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار کاربر در تحقیقات متعددی نشان داده شده است ( Davis, 1989:320). بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی فناوری، تحت تأثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از فناوری آسان است. طی بسیاری از مطالعات تجربی انجام شده در خصوص این مدل، عامل درک سودمندی فناوری، به عنوان پیش بینی کننده قوی قصد استفاده از فناوری توسط کاربر و با ضریب استاندارد رگرسیون حدوداً 6/0 شناخته شده است (Venkatesh & Davis, 2000:187). با توجه به تعریف سازه‎های سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده در فصل یک، از تعریف این متغیرها در اینجا صرف نظر کرده و فقط به توضیح متغیرهای بیرونی میپردازیم.
متغیرهای بیرونی: عوامل بیرونی می توانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگی های سیستم های رایانه ای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار، نحوه آموزش و کمک های افراد دیگر در استفاده از سیستم های رایانه ای باشد که بر روی برداشت های ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده تا ژانویه سال 2000 ، در 424 مقاله در نشریه های علمی به مدل پذیرش فناوری استناد می شود. در طی ده سال، این مدل به عنوان مدلی قوی، نیرومند و تنها مدل برای پیش بینی پذیرش فناوری توسط کاربر شناخته شده است (Venkatesh & Davis, 2000:187).
مدل پذیرش فناوری (TAM) به مدیران ارشد مسئول ارائه و توسعه خدمات الکترونیک و توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی کمک می کند مقاصد رفتاری کاربران را پیش بینی کنند. مدل پذیرش فناوری به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل پذیرش در تحقیقات متفاوت خدمات دولت الکترونیک استفاده شده است. مدل پذیرش فناوری، سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده را به عنوان عوامل کلیدی پذیرش کاربر در نظر می‌گیرد ((Colesca & Dobrica, 2008.
2-1-5-4-1- مطالعات انجام شده با استفاده از مدل پذیرش فناوری
مروری بر ادبیات تحقیق پذیرش فناوری نشان میدهد که محققان بسیاری، از مدل پذیرش فناوری به عنوان چارچوب نظری در تحقیق خود استفاده کرده اند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که این تئوری، چارچوب نظری مناسبی برای درک دلایل پذیرش انواع سیستم های اطلاعاتی ارائه می دهد. در جدول (2-2) تعدادی از مطالعاتی که از این مدل در تحقیق خود استفاده کرده اند ،آورده شده است (حاتمی، 1389: 17).
جدول 2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل پذیرش فناوری
منبع
فناوری
نمونه
یافته های مربوطه
Lee et al., 2009
یادگیری الکترونیک
دانشجویان دانشگاه در کره جنوبی
هم سودمندی درک شده و هم سهولت استفاده درک شده هر دو بر قصد استفاده از یادگیری الکترونیک اثر دارند ولی اثر سهولت استفاده درک شده بر قصد استفاده ضعیفتر از سودمندی درک شده بر قصد استفاده است.
Muller-Seitz et al., 2009
سیستم‌های شناسایی به وسیله امواج رادیویی
206 نفر از مشتریان خرده فروشی الکترونیک

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق با موضوع منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مدیر سایت