مقاله با موضوع عدالت اجتماعی و زن در جامعه

Hands of robot and human touching on global virtual network connection future interface. Artificial intelligence technology concept.
[do_widget id=kl-erq-2]

*ما/ در عصر احتمال به سر میبریم
(آینههای ناگهان، 275).
این موضوع را میتوان نتیجهی هیاهوی بسیاری که در زندگی امروزی به خصوص در زندگی شهری وجود دارد، هم دانست. به عبارت دیگر عاملی میشود برای اینکه همهی افراد برای تمامی موارد این نبود قطعیت را همراه با تردید احساس کنند. در حقیقت معرفت‌شناسی ضعیف انسانها در عصر امروز هم این راه را برای عدم قطعیت در کارها هموار میسازد، «آن‌جا که فقدان دانش انسان در مورد جهان مادی تأیید می‌گردد، پای عدم قطعیت دانش در میان است و پیچیدگی ارزش‌ها و آرمان‌های سازمانی و اجتماعی بشر، نشان‌دهنده‌ی تغییرپذیری طبیعی است» (گیدنز،138:1381) و به این معناست که چون آیندهی هر فردی با توجه به انتظارات، علایق و آرمانهای هر شخصی شکل میگیرد و چون در عصر نوین این شکلگیری بسته به جامعهای که هر فرد در آن زندگی میکند است، میتوان گفت این جامعهی امروزی است که هرلحظه با واقعهای جدید در حال رخداد و غیر قابل پیشبینی، بحث عدم قطعیت را پیش میآورد و این مسئله برای عصر امروز مساوی است با سلب توانایی و به میان آمدن تردیدهای بسیار. به عبارت دیگر «این محیط است که تعیین کننده‌ی عدم قطعیت می‌باشد، به طوری که هرچه محیط گسترده‌تر و شناخته‌تر باشد، تأثیرات محیطی نمایان‌تر بوده و عدم قطعیت کاهش می‌یابد» (همان):
*در عصر شک و شاید/ در عصر پیشبینی وضع هوا
از هر طرف که باد بیاید/ در عصر قاطعیت تردید
(آینههای ناگهان، 275).
همچنین افول اشکال آرمانی در شعور انسانی هم میتواند دید وسیعی را در تحقق بخشیدن اعمال انسانها سلب کند، «پیچیدگی ارزش‌ها و آرمان‌های اجتماعی بشر، میتواند نشانهای برای عدم قطعیت باشد» (گیدنز،138:1381) و این مسئله باعث شده است، انسانهای عصر امروز در همهی کارها احتمال را جایگزین کنند و چون دغدغههای بسیار، این را برای انسانهای شهرنشین امروزی میآورد، آنها نمیتوانند جز احتمال چیز دقیقتری عنوان کنند:
*عصر جدید/ عصری که هیچ اصلی/ جز اصل احتمال/ یقینی نیست
(آینههای ناگهان، 275).
4-1-3-1-2.بی تفاوتی در عصر امروز:
بی تفاوتی و ابعاد آن شامل بیتفاوتی در رفتار و مسائل مربوط اجتماع به عنوان پدیدههای اجتماعی عنوان میشوند که در فرهنگ اکثر کشورهای دنیا در قالب یک مسألهی اجتماعی شناخته شده است (بنیفاطمه، حریری،2:1389). بی تفاوتی، میتواند ناشی از عدم تعلق افراد به یکدیگر باشد، طبیعتاً وقتی افراد منفعت خود را بر میگزینند، حاصل آن بی تفاوتی است و این مسئله در عصر امروز شیوع بسیار زیادی پیدا کرده است:
*من هیچ چیز و هیچ کسی را
دیگر/ در این زمانه دوست ندارم
(دستور زبان عشق، 13).
*دلهای خویش را به گواهی گرفتهایم
*دلهای خویش را به گواهی گرفتهایم
امّا در این زمانه خریدار داغ کو؟
امّا در این زمانه خریدار داغ کو؟
عصر امروز و دغدغههای بی پایان آن هم مسئلهی بی تفاوتی را در انسانها تسریع کرده است و افراد چون اغلب گرفتار زندگی روزانهی خود و فشارهای اجتماعی میشوند، فرصتی برای دغدغههای دیگران پیدا نمیکنند و یا مداخله را در کار دیگران مساوی با ایجاد مشکل و گرفتاری برای خود میپندارند. «رشد صنعت و فناوری، توسعهی ارتباطات اجتماعی، افزایش افسار گسیختهی جمعیت، جابه جاییهای بزرگ جمعیتی، گسترش شهرنشینی، همسایگی فرهنگها و خرده فرهنگهای متفاوت، گسترش منطق خشک محاسبهگرایانه در سبک زندگی مدرن، عقلایی شدن رفتار و انتخاب انسانها، تشدید فردگرایی، ضعف نهادها و اعتقادهای مذهبی، از بین رفتن هویتهای گروهی هم از دید کارشناسان مسائلی است که به نوعی با بیتفاوتی ارتباط مییابد» (مسعودنیا، 165:1380). امینپور نیز مسئلهی بیتفاوتی را اینگونه بیان میکند:
(گلها همه آفتابگردانند،178).
4-1-3-2.انتقاد از بیعدالتیهای اجتماعی
عدالت در لغت به معنای برابر سازی و توازن است و در مفهوم اجتماعی، هرگاه حق هر صاحب حقی به او داده شود، می‌گویند عدالت رعایت شده است (مولانا،2:1380). عدالت اجتماعی یکی از ارکان توازن در جامعه است که در بعضی از جوامع بر اثر عدم یا کاستی در همین مقوله، آسیبهای بسیاری بر جامعه وارد میآید. یکی از موضوعاتی که در جامعهی امروزی شیوع بسیاری پیدا کرده و امینپور انتقاد خود از بیعدالتیهای اجتماعی را از این دریچه بیان داشته، رابطه و پارتی است.
4-1-3-2-1.انتقاد به رابطه و پارتی
یکی از ناهنجاری بیدادگرانهی اجتماعی در حوزههای مختلف اداری و سازمانی که قیصر امینپور به ویژه بعد از دفاع مقدس با آن روبهرو شده، حاکمیت رابطه به جای ضابطه و پارتیبازی به جای عدالتمحوری است. این موضوع از آنجایی برای شاعر دردناکتر و آزارندهتر میگردد که با آرمانهای انقلابی و آموزههای دینی شدیداً در ستیز است:
* دیوار را/ باید دوباره سیمکشی کرد
باید فضای طاقچهی پشت پرده را/ پر کرد