مقاله با موضوع عملکرد شرکت های تعاونی و شاخص های ورودی و خروجی

Trophy with Business Pictogram with Star - White Background - 3D Rendering

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها 26
نمودار 2-4- مرز فارل 27
نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ 34 [do_widget id=kl-erq-2]
نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 64
نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 66
نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 74
نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 76
نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91 84
نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91 86
نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 93
نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 95
نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 103
نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 105
نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 112
نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 114
نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 121
نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 123
نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 130
نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 132
چکیده
یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.
کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.
کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

فصل اول
کلیات تحقیق