مقاله با موضوع پیشگیری اجتماعی و چالش های حقوقی

Business arrow background

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و رسانه های تصویری و پیشگیری از جرم و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
Widget not in any sidebars

-بررسی تاثیرگذاری و ویژگی های این رسانه ها جامعه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
1ـ2ـ3ـ سؤالات تحقیق
رسانه های تصویری به عنوان رسانه‌ای فراگیری در عصر حاضر با توجه به گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت تأثیرات مثبت و منفی در اذهان و رفتار انسان‌ها می‌گذارد. البته این تأثیرات در اشخاص بسته به نوع شخصیت و سواد آنها متفاوت است، لذا در این تحقیق به سؤال‌های زیر پرداخته می‌شود.
الف) رسانه های تصویری در ارتکاب جرم چه تأثیری دارد؟
ب) رسانه های تصویری چه تأثیری در پیشگیری از جرم دارد؟
ج) نقش رسانه های تصویری در پیشگیری از جرم چه نوع پیشگیری است؟
1ـ2ـ4ـ فرضیه‌های تحقیق
الف) به نظر می‌رسد رسانه های تصویری در جوامع امروزی نقش تکمیلی مهمی در الگوسازی ایجاد پنداره‌های افراد درخصوص ارتکاب جرم و القاء انگیزه مجرمانه دارد.
ب) به نظر می‌رسد رسانه های تصویری به عنوان رسانه فراگیر با ارائه برنامه‌های مناسب و آموزشی نقش تکمیلی مهمی در پیشگیری از جرم داردند.
ج) به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مخاطبان رسانه های تصویری قشر وسیعی از اجتماع هستند، نقش رسانه های تصویری در پیشگیری از جرم از نوع پیشگیری اجتماعی می‌باشد.
1ـ2ـ5ـ پیشینه تحقیق
در عصر حاضر رسانه های تصویری به عنوان رسانه‌ای فراگیر نقش مهمی را در اجتماع ایفا می‌نماید که یکی از این نقش‌ها در حوزه ارتکاب جرم و پیشگیری می‌باشد و به دلیل اهمیت موضوع و تأثیراتی که رسانه های تصویری می‌تواند در این زمینه داشته باشد، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و اساتید حقوق مقالات و نظریات متعددی را ابراز داشته‌اند و همچنین کتاب‌های زیادی در این زمینه نگاشته شده است.
در بخش پایان‌نامه می‌توان به پایان‌نامه خانم رویا آسیایی با عنوان «نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم» دانشکده حقوق تهران مرکز و پایان‌نامه آقای کامران شریفی با موضوع «تأثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان» دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره کرد. هرچند عنوان کلی رسانه در پیشگیری از ارتکاب جرم در پایان‌نامه‌های ذکر شده شامل مطبوعات، کتاب، رادیو می‌شود، لذا شامل رسانه های تصویری و سینما به‌عنوان رسانه تصویری می‌شود، لیکن در پایان‌نامه‌های مذکور فقط به یک بعد یعنی بحث پیشگیری از جرم پرداخته شده است.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است تا به هر دو بُعد اثرگذاری رسانه های تصویری چه در بحث ارتکاب جرم و چه در بحث پیشگیری پرداخته شود.
1ـ2ـ6ـ روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
1ـ2ـ7ـ محدودیت‌های تحقیق