مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و اعضای هیئت علمی

Circular Maze with Arrow - White Background - 3D Rendering

Widget not in any sidebars

3/0
9/25
1/1
3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، برای بررسی ظرفیت پژوهشی، پرسشنامهی کلی است که با توجه به نظریهی دسفورگز دربارهی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفههای دانش و تخصص پژوهشی، انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد.
به منظور اندازهگیری انگیزهی پژوهشی معلمان، از پرسشنامهی انگیزش پژوهشی که توسط صالحی (1390)، طراحی شده استفاده گردید. این مقیاس دارای سه مؤلفهی بیانگیزگی، انگیزهی درونی و انگیزهی بیرونی می باشد. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) استفاده شد که این ضریب برای کل آزمون 9/. و برای خرده مقیاسهای بیانگیزگی 53/.، تنظیم بیرونی 87/.، تنظیم درونی 89/. بدست آمد. همچنین برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی 280 نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا شد.
در پژوهش حاضر نیز ابتدا روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید و یک سؤال از مؤلفهی انگیزش درونی و یک سؤال از مؤلفهی انگیزش ییرونی نامناسب و تکراری تشخیص داده شد بنابراین این دو سؤال از پرسشنامه حذف گردید.
ضریب همسانی درونی برای مؤلفههای انگیزش درونی، 78/. ، انگیزش بیرونی، 88/. و بیانگیزگی، 87/. ، بدست آمد که ضرایب مناسبی است. شیوهی نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیازبندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره 4، «موافق» نمره 3، «مخالف» نمره 2 و «بسیار مخالف» نمره 1 ، است.
مجدداً روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید. با استفاده از این روش شاخص KMO برابر با 86/. بدست آمد.
جدول3-4: آزمون کفایت نمونهبرداری (KMO) برای مؤلفه انگیزه پژوهشی
آزمون کفایت نمونه برداری (KMO)
86/.
تخمین خی دو
7633/1
درجه آزادی
210
معنی داری
000/0
نتایج جدول3-4، نشان میدهد که اجرای تحلیل عاملی بر پایهی ماتریس همبستگی قابل توجیه است. چنانچه مقدار KMO، 6/. باشد قابل پذیرش است و بیش از 7/. باشد همبستگیهای موجود به طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسباند (غیاثوند، 1387). در جدول3-5، که درصد تبیین واریانس عاملهای پرسشنامه را نشان میدهد، هر چه مقدار ارزش ویژهی یک عامل بزرگتر باشد آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می کند. در نهایت بر حسب سه عامل استخراج شده، حدود 55 درصد از واریانسها تبیین شده است.
جدول3-5: درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه انگیزه پژوهش
عوامل
ارزش ویژه