مقاله تعریف مسأله پیش بینی و توانایی پیش بینی

Colorful Adhesives Notes, various shapes and sizes isolated on white (excluding the shadows)

برخی برای دو اصطلاح مذکور معنی یکسانی قایل نیستند. مثلاً Forecasting را به معنای برایند برآورد رویدادهای آتی با استفاده از داده های قبلی و و Predicitionرا به معنای پیش بینی با استفاده از روشهای کیفی وقضاوتی تعریف می کنند. به هر حال در متون مالی و بازرگانی از هر دو اصطلاح عمدتا ، با معنی یکسان استفاده شده است ( مدرس ، 1380)
Widget not in any sidebars

هدف پیش بینی
شیم ساندر در مقاله خود تحت عنوان نگرشهای کلاسیک ، مباشرت و بازار در حسابداری نقش تصمیم گیری در هر سازمان را به صورت زیر بیان می کند :
« تصمیم گیری و نظارت در هر موردی ، به عنوان ابزاری برای یافتن آینده ای بهتر عمل می کنند. با این وجود بین این دو یک تنش وجود دارد . این تنش ناشی از این امر است که داده ها و فرایندهای مورد استفاده برای برقراری نظارت لزوما بهترین داده ها برای تصمیم گیری نیستند و برعکس. با این همه نظارت امروز مبنای تصمیمات بهتر برای فرد است و تصمیمات فردا توجیه کننده نظارت امروز است(ساندر و یاماجی ، 1999).»
بدون شک اتخاذ هر تصمیم نیازمند اطلاعات و داده های مرتبط با آن است . بسیاری از این اطلاعات از طریق فرایند پیش بینی تهیه می شوند. لذا پیش بینی، عنصری کلیدی در تصمیم گیری است زیرا اثر بخشی هر تصمیم به پیامدها و رویدادهای بعد از تصمیم بستگی دارد و توانایی پیش بینی جنبه های غیر قابل کنترل این رویدادها، قبل از اتخاذ تصمیم می تواند، به انتخاب بهتری منجر شود . به همین دلیل سیستم های مدیریتی برای برنامه ریزی و اداره عملیات دارای مدلهای پیش بینی هستند.برنامه ریزی در زمینه های مالی ، تولید ، موجودی کالا و… متضمن فرایند پیش بینی در ابعاد مختلف است .
هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است . با وجود آنکه پیش بینی ها معمولاً دقیق نیست ولی میزان خطای پیش بینی به سیستم مورد استفاده برای پیش بینی بستگی دارد . با صرف منابع بیشتر برای پیش بینی می توان دقت آن را افزایش داد ودر نتیجه برخی زیانهای ناشی از عدم اطمینان را حذف کرد و یا کاهش داد ( مونتگومری و سایرین ، 1990)
از آنجا که پیش بینی ریسک را کاملاً حذف نمی کند لذا لازم است که در فرایند تصمیم ، عدم قطعیت پیش بینی به طور صریح مورد توجه قرار گیرد . از نظر مفهومی ارتباط تصمیم گیری با پیش بینی را می توان در رابطه زیر نشان داد (مدرس ، 1380)
خطای پیش بینی + تصمیم گیری با فرض صحیح بودن پیش بینی = تصمیم واقعی

این رابطه نشان می دهد که سیستم پیش بینی باید علاوه بر پیش بینی ، خطای آن را نیز توصیف می کند . بدون شک پیش بینی به خودی خود پایان کار نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف است. سیستم پیش بینی، جزیی از مجموعه سیستم تصمیم گیری است و به عنوان یک سیستم فرعی در واکنش با اجزای کل سیستم ، در عملکرد آن موثر است ( مدرس ، 1380)
تعریف مسأله پیش بینی
برای تعریف مسأله پیش بینی باید از مسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعات حاصل از فرایند پیش بینی برای بهبود بخشیدن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می شود ، بسیاری از ویژگیهای سیستم پیش بینی را تعیین خواهد کرد .بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سوالات زیر پاسخ داده شود :
چه چیزی پیش بینی می شود ؟
عناصر زمانی پیش بینی چیست ؟
پیش بینی چگونه انجام می شود ؟
چه دقتی مورد نیاز است ؟
هنگام تعیین « چیزی که پیش بینی می شود » متغیرهای تعریف می گردد که سپس باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند .بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده ها ، دقت ، هزینه تجزیه وتحلیل وترجیحات تصمیم گیرنده ، در سطح جزییات مورد استفاده موثر هستند. در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشی امکان پذیر نیست . می توان راهکارهای مختلفی را آزمون کرد و بهترین راهکار را انتخاب کرد .
عناصر زمانی تصمیم شامل : دوره پیش بینی ، افق پیش بینی و فاصله پیش بینی است .
ـ دوره پیش بینی واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود برای مثال پیش بینی شاخص در ماه آینده .
ـ فاصله پیش بینی تواتری است که با آن پیش بینی انجام می شود . معمولاً فاصله پیش بینی و دوره پیش بینی مساوی است .
معمولاً پیش بینی یکی از اشکال زیر را به خود می گیرد:
ـ برآورد ارزش مورد انتظار متغیر بعلاوه برآورد انحراف معیار خطای پیش بینی .
ـ دامنه ای که با احتمال تعیین شده ،شامل ارزش آتی واقعی خواهد بود .
سطح دقت مورد نیاز در پیش بینی ، بر سیستم پیش بینی مورد استفاده اثر خواهد گذاشت . ویزگی مهم یک سیستم تصمیم گیری خوب ، توانایی آن در دست یابی به کارایی بهینه در موارد عدم قطعیت است . افزایش دقت در پیش بینی عدم اطمینان را کاهش می دهد ولی از طرف دیگر ممکن است از دیدگاه اقتصادی توجیه پذیر نباشد . سایر عواملی که باید در تعریف مسأله پیش بینی باید تا حد امکان کاهش داده شود .
روشهای پیش بینی