مقاله تنظیم خانواده و دوره قاجاریه

AI(Artificial Intelligence) concept.

1) منبع: سعدوندیان به نقل از هوتم شیندلر (1379: 21).
2) منبع: سعدوندیان به نقل از کرزن (همان).
3) منبع: سعدوندیان به نقل از تخمین ثانوی شیندلر (1379: 22).
4) منبع:سعدوندیان به نقل از تخمین سرینی (همان). [do_widget id=kl-erq-2]
میزان رشدگروه مذهبی اهل تسنن در دوره قاجاریه با نوسان همراه بوده و در فاصله زمانی دو سال با رشد منفی مواجه شده است. می توان مهاجرت، عدم انجام سرشماری کامل، مرگ ومیر بالا و اظهار نکردن مذهب را از عوامل دخیل در این کاهش دانست.

جدول 3-6 ،جمعیت اهل تسنن ایران درعهد قاجاریه
سال تعداد میانگین رشد سالانه
1302 700.000 –
1309 736.750 0.006
1315 890.000 0.03
1317 853.000 0.02-
منبع: همان
کاهش باروری کشور در دو دهه اخیر وسیاستهای دولت در زمینه تنظیم خانواده، باروری گروهها و فرقه های مذهبی را تحت تاثیر قرارداده هر چند این میزان در گروههای مختلف نوسان دارد اما حاکی از همگرایی باروری این گروهها با میزان باروری کل کشور است.
با وجود کاهش باروری اهل تسنن در این دو دهه در ایران (عباسی شوازی: 1379)، میزان باروری این گروه فاصله زیادی با باروری کل کشور دارد. می توان این فاصله را متاثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی دانست. پژوهش حاضر سعی بر این دارد که میزان تاثیر هر کدام از این عوامل را مورد بررسی قرار دهد و در این بین میزان تاثیر مذهب و تعلقات مذهبی را در این تفاوت بررسی نماید.
نتیجه گیری:
روند جمعیتی کشورهای مسلمان در طول قرن بیستم، رشد جمعیتی این کشورها را در قرن بیست و یک نوید می دهد. با وجود رشد جمعیتی این کشورها در این قرن، شاخصهای بهداشتی و سلامتی این کشورها بهبود قابل قبولی خواهد داشت. در مورد کشورهای مسلمان قاره آفریقا به نظر می رسد که اوضاع جمعیتی و بهداشتی این کشورها با تغییرات چندانی همراه نباشد. استفاده بیشتر کشورهای با اکثریت شیعه از وسایل پیشگیری، کاهش باروری در این کشورها را امکان پذیرتر می نماید و می توان چنین نتیجه گرفت که کشورهای با اکثریت شیعه دیدگاه منعطف تری نسبت به اهل تسنن در مورد کاهش باروری و وسایل پیشگیری دارند.
در ایران با توجه به این مطلب که حدود93 درصد از جمعیت را شیعیان تشکیل می دهند باروری به سطح جانشینی رسیده و استفاده از وسایل پیشگیری به میزان 74 درصد می باشد. عباسی و دیگران (1383) نشان داده اند که استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در زنان شیعه نسبت به زنان اهل سنت بیشتر است و به تعداد فرزندان کمتری در زندگی، نسبت به زنان اهل سنت می اندیشند. بر اساس می توان چنین نتیجه گرفت که در دهه آینده نیز این گروه باروری بالاتری داشته و به سطح جانشینی نزدیک نشوند.

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق
مقدمه: