مقاله جرایم علیه محیط زیست و راهنمایی و رانندگی

Asphalt highway road with direction arrow sign. Perspective view

[do_widget id=kl-erq-2]

بخش دوم : جرایم و تخلفات
برای درک بهتر مفهوم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفت راهنمایی و رانندگی نیازمند آشنایی با یک سری مفاهیم و تعاریف می باشیم که ما در این گفتار ابتدا به آن می پردازیم و در فصل بعد به اصل مطلب می پردازیم .
گفتار اول : شناخت جرایم
در این گفتار ابتدا به بررسی انواع جرایم از حیث ماهیت و سپس به تعریف جرم می پردازیم.
1- انواع جرایم از حیث ماهیت
انواع جرم : در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع ذیل می توان تقسیم نمود :
جرائم حدی ، جرائم مخل نظم عمومی ، جرائم مضر به نفع شخصی ، جرائم مختلط ، تخلف .
الف)جرایم مخل نظم عمومی
جرایم مخل نظم عمومی عبارت از آن است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر آن ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود .مثل : جاسوسی ، محاربه ، قتل و… ( بند 2 م 2ق.ا.د.ک )
ب)جرائم حدی
در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی می باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند . مثل : زنا ، لواط ، قوادی و … ( بند اول م 2ق.ا.د.ک )
ج)جرائم مضر نفع شخصی
در این نوع جرایم بیشتر جنبه شخصی بودن آن مطرح است بدین جهت که هر شخص باید مصون از تعرض دیگران باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو ، این نوع جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت آن موضوع منتفی است. مثل : ضرب و شتم ، فحاشی و …( بند 3م 2ق.ا.د.ک )
د)جرائم مختلط
این نوع جرائم معمولا ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی . یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. سرقت حدی . محاربه و …( تبصره 2م 2ق.اد.ک )
ذ- تخلف
تخلف نوع بسبار خفیف تری نسبت به مابقی جرایم می باشد و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرایم راهنمایی و رانندگی. جرایم علیه محیط زیست. زیرا اولاً جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بسیار خفیف .
2- تعریف جرم :
تعریف جرم از دیدگاه موازین مختلف علمی متغیر می باشد و هر علم و مکتب نسبت به اصول عملی و تئوری خود تعریفی را از جرم ارائه می دهد. اما در این مبحث جرم را از دیدگاه قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم. در ماده 2 ق.م.ا در این باب مقرر می دارد : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود » . از این دیدگاه ترتیب ارکان مجرمانه به این ترتیب واقع می شود که عبارت از: رکن مادی ، رکن قانونی ، رکن معنوی. چرا که ابتدا مباشر جرم باید مرتکب رفتاری گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادی را با موازین قانونی در نظر می گیرند و سپس در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرمیت نوبت به مرحله تفکیک و بررسی رکن معنوی آن می رسد .
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات
آشنایی به تعاریف لغوی و اصطلاحی هر خرده فرهنگی ضروری است ما نیز در این گفتار برخی از اصطلاحات پرکاربرد در خرده فرهنگ رانندگی را مطرح می کنیم تا خوانندگان هنگام مواجه شدن با آن در قانون و جامعه نسبت به آن علم داشته باشند و بهتر بتوانند به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازند.
1- تخلف و تخلف کردن
در لغت نامه دهخدا کلمه تخلف به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد . تخلف کردن نیز به معنی خلاف کردن ، بازپس ایستادن از وعده و عهد و امری آمده است . قانو نگذار در ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد ( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است ) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرایم می باشد. و این مستند نیز ازآن جاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد دارای عقوبت اخروی است . چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد.
2- پلیس