مقاله درباره خانواده و موسیقی

مقاله درباره خانواده و موسیقی

برهنه
پوشیده
Widget not in any sidebars

برهنه
پوشیده
برهنه
پوشیده
نوعی دایره
نوعی دایره
زهی دسته دار با کاسه کوچک
زهی دسته دار با کاسه بزرگ
نوعی چنگ کوچک
جغجغه
پیکرکهای مردان نوازنده :
پوشیده
برهنه
نیمه برهنه
در نیمه اول هزاره دوم پیش از میلاد در ایلام مردانی احتمالا با وظایف و کارهای متفاوتی وجود داشتند که اشتراک آنها کلاه تخم مرغی شکل و بالاپوشی بلند است که تا پایین پاهای آنها را می پوشاند. محل کشف آنها لایه های سیزده تا پانزده در شوش است که احتمالا متعلق به لایه های فرهنگی (سوکل مخ ها) می باشد. مجموعه این پیکرک ها به سه زیر مجموعه: 1- زهی دسته دارنوازان 2- چنگ نوازان 3- جغجغه نوازان. تقسیم می شوند که در میان این پیکره ها گروهی که از بقیه بارزتر بنظر می رسد نوازندگان نوعی زهی دسته دار (Lute) است.(Spycket, A, p. 130-138و 210-196, 1992.)
تصاویر 4-26و4-27: نوازندگان پوشیده با ساز زهی کاسه بزرگ، هزاره دوم ق.م (spycket, 1992)
تصاویر 4-28و 4-29: نوازندگان پوشیده با ساز زهی کاسه بزرگ، هزاره دوم ق.م (spycket, 1992)
پیکرک نوازندگان مرد پوشیده با ساز زهی دسته کوتاه و کاسه بزرگ «این گروه از نوازندگان در دوره سوکل مخ ها 1500-1900 ق.م با لباسی بلند و گشاد به وفور دیده می شوند مجموعه بدست آمده از این گروه در اندازه های مختلفی یافت شده اند. شیوه در دست گرفتن ساز و نواختن آن تقریبا در همه این نمونه ها یکسان است. در همگی سازدارای یک جعبه بزرگ و کشیده و یک دسته کوتاه است که آن را بصورت مایل روی آرنج راست نگه داشته‌اند این گروه احتمالا به دسته اجرا کنندگان آیین ها متعلق بوده اند. این مدل از نوازندگان در اندازه هایی متفاوت یافت شده که از قالبهایی بسیار بزرگ تا اندازه هایی بسیار کوچک را شامل می شود.(Spycket, 1992, p: 131.)
تصاویر 4-30و4-31: پیکرک نوازندگان مرد پوشیده( لباس بلند) با ساز زهی دسته کوتاه و کاسه بزرگ، هزاره دوم ق.م (spycket, 1992)
درمجموعه نوازندگان پوشیده، برخی از نوازندگان که دارای لباس بلند وکلاه تخم مرغی شکل هستند در زیربازوی چپ آنها ساز دیگری دیده میشود، که این سازچنگ کوچکی است که احتمالانوعی خاص از خانواده چنگ بوده است.
فرم چنگ کوچک
(خاکسار، 1387)
این افراد عموما دارای ریش، لباس و کمربند راه راه و همچنین کلاهی بیضی شکل هستند، این چنگ را به شکل سبد درحالی که آن را به بدن و در زیر ساعد چپ نگه می داشتند، می نواختند. جعبه همنوایی این ساز کشیده شده و بطول تقریبی 25 صدم سانتیمتر در جلو در بالای یک میله عمودی قلابی شکل قرار گرفته است، تارها بوسیله دست چپ پوشیده شده و مپخص نیستند اما در قسمت جلو انتهای آنها پیداست. زایده ای که توضیح آن مشکل است در زیر و در میان ساز و بدن مرد قرار گرفته آیا این زایده نوعی کیسه باد کرده از هوا است که بعنوان کیسه دم مورد استفاده قرار می گرفته است و فرانسیس گالپین یک ساز آن را یک ساز بادی به حساب آورده و آن را از اجداد ارگ قابل حمل دانسته است.(Amiet, 1966, p: 227.)
تصویر 4-32: نوازنده پوشیده چنگ با گردن آویز، هزاره دوم ق.م (spycket, 1992)
بر طبق نظر اسپیکت آلت موسیقی که در زیر دست چپ نوازندگان ریشدار دیده می شود، معمولا بعنوان یک چنگ کوچک شناخته شده است، اما چون در این خانواده از پیکرک ها بین ساز و بدن نوازنده برآمدگی وجود دارد که شبیه به جیب برآمده لباس است، شاید بتوان آن را بعنوان یک ساز دمشی تفسیر کرد.(Spycket, 1993, p: 130.)

مدیر سایت