مقاله درباره درجه حرارت و استان فارس

Concept drawing on blackboard

[do_widget id=kl-erq-2]

روش تحقیق
4-1- محدوده مطالعاتی
محدوده مطالعاتی ایج با کد (2634) یکی از محدوده‌‌های حوزه آبریز رودخانه مند می‌باشد که حدود 278 کیلومترمربع وسعت دارد. مختصات این محدوده شامل مختصات َ9‌54 تا َ2454 طول شرقی با مختصات نقطه‌ای 219894 تا 237890 و عرض جغرافیایی َ5328 تا َ629 شمالی با مختصات نقطه‌ای 3199721 تا 3224530 می‌باشد. همچنین این منطقه از شمال به حوزه آبریز مهارلو بختگان، از غرب به محدوده مطالعاتی قره بلاغ و از جنوب و شرق به حوزه آبریز کل- مهران منتهی می‌شود.
محدوده مطالعاتی ایج از دو بخش ارتفاعات و دشت تشکیل شده که به ‌ترتیب 6/216 و 4/61 کیلومترمربع وسعت دارد و به طور کامل در استان فارس واقع شده است. حداکثر و حداقل ارتفاعات واقع در این محدوده به ‌ترتیب 0/2800 و 8/1398 متر می‌باشد (سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1388).
این محدوده شامل حوزه آبریز رودخانه جعفری است که در بالادست خروجی دشت ایج قرار دارد. این رودخانه یکی از شاخه‌‌های رودخانه شور جهرم بوده و از دامنه جنوبی کوهستان‌های واقع در جنوب استهبان و دریاچه نیریز سرچشمه می‌گیرد. شاخه اولیه این رودخانه پس از منشأ گرفتن از کوه بش وارد دشت ایج می‌شود و در جهت جنوب باختری جریان می‌یابد.
آبراهه اصلی در این محدوده 99/19 کیلومتر طول دارد. محدوده مورد مطالعه 8 رودخانه از درجه 1، 3 رودخانه از درجه 2، 1 رودخانه از درجه 3 دارا می‌باشد. ایج و انجیرک از شهر‌ها و روستا‌های مهم محدوده مورد مطالعه می‌باشند. شکل 4-1 موقعیت دشت ایج فارس را نشان می‌دهد (سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1388).
شکل (4-1): موقعیت دشت ایج فارس (سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1388)
4-1-1- هواشناسی
شناخت دقیق وضعیت منابع آبی هر منطقه به جز با داشتن آمار و اطلاعات صحیح و کافی از آن منطقه میسر نیست. بررسی عوامل هواشناسی نظیر درجه حرارت، بارش، تبخیر و … می‌تواند در تخمین و ارزیابی پتانسیل‌‌های آبی منطقه اعم از آب‌های سطحی و زیرزمینی نقش ارزشمندی داشته باشد. لذا به منظور تهیه بیلان منابع آب، پارامتر‌های مختلف و مؤثر هواشناسی مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته‌اند. در زیر ضمن بررسی ایستگاه‌های هواشناسی پارامتر‌های دما، باران و تبخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
4-1-2- ایستگاه‌های هواشناسی
در محدوده مطالعاتی ایج مجموعأ 3 ایستگاه هواشناسی نصب گردیده است. یکی از این ایستگاه‌ها تحت نظارت سازمان هواشناسی بوده و 2 ایستگاه دیگر تحت نظارت وزارت نیرو می‌باشند. مشخصات این ایستگاه‌ها در جدول 4-1 ارائه شده است. ایستگاه بارانسنج معمولی ایج در سال 1354 توسط سازمان هواشناسی در محدوده تأسیس و راه اندازی گردیده است. همچنین در محدوده مورد مطالعه 2 ایستگاه دیگر توسط وزارت نیرو نصب گردیده که شامل 1 ایستگاه بارانسنج معمولی به نام ایستگاه ایج و 1 ایستگاه بارانسنج ذخیره‌ای به نام ایستگاه گردنه ایج می‌باشد. این دو ایستگاه به ترتیب در سال 1364 و 1346 تأسیس و تاکنون فعال می‌باشند (سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1388).
جدول (4-1): موقعیت ایستگاه‌های هواشناسی منطقه مورد مطالعه (سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1388)
ردیف
کد ایستگاه
نام ایستگاه
نوع ایستگاه
تاریخ تأسیس
مشخصات جغرافیایی
طول
درجه دقیقه
عرض
درجه دقیقه
ارتفاع
متر
1