مقاله درمورد استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

Business Thinking about structuring business process and solutions

Widget not in any sidebars

پیمایش توصیفی (پیمایش‌های آماری )
بررسی تمام افراد جامعه (سرشماری ) یا معرفی از جمعیت نمونه و تعمیم نتایج به کل جامعه آماری.
پیمایش تحلیلی (پیمایش‌های ربطی)
شامل بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای معین .جهت بیان خصوصیات معرف گروه مطالعه است.
2- تحقیق همبستگی
در این تحقیق تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد که تحلیل رابطه میان متغیر شامل:
مطالعه همبستگی دو متغیری
تحلیل رگرسیون با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل
تحلیل ماتریس همبستگی با هدف بررسی مجموعه‌ای از همبستگی‌های دو متغیری در جدولی بنام ماتریس.
3-تحقیق در عملیات یا اقدام پژوهی:
به منظور مشخص کردن موقعیت معین و رفع مشکل، آشنائی با روش‌های نو و اشاعه نو آوری از این روش استفاده می‌شود.
4- مطالعه موردی:
در این نوع تحقیق انتخاب و مطالعه یک مورد یا واحد یا نظام با حد و مرز مشخص به صورت کل گرایانه (holistic) صورت می‌پذیرد.
پس رویدادی ( علّی-مقایسه‌ای):
هدف آن شناسایی معلول به منظور کشف علل احتمالی آن و یا مطالعه متغیر وابسته به منظور یافتن متغیر مستقل است.
3-3 متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای تحقق اهداف تحقیق، تشخیص متغیرها امر ضروری است. پس از بررسی ادبیات موضوع و شناسایی معیارهای ارزیابی در تحقیقات پیشین موارد زیر به عنوان معیارهای ارزیابی فشرده سازی تصویر انتخاب شده‌اند.
مقدار دقت: به این معنی که چه تعداد از ایده‌های استخراج شده واقعاً مفید و جدید هستند.
مقدار فراخوانی : به این معنی که از ایده‌های مفید و جدید موجود در متن چه تعداد توسط روش پیدا شده‌اند.
3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای به طور گسترده‌ای استفاده شده است که این مطالعات شامل بررسی تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع، مطالعه مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط و همچنین استفاده از اینترنت و خصوصاً وب‌سایت کاوش ایده می‌باشد.
3-5 جامعه آماری
در صدر برنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سوال که حجم نمونه چقدر باید باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگ‌تر از حد نیاز موجب اتلاف منابع می‌شود و انتخاب نمونه‌های خیلی کوچک منتج به نتایج غیرقابل اتکا می‌شود[6]. نمونه آماری عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابه بوده معرف جامعه باشد. نمونه گیری نیز فرایند انتخاب نمونه است. در این تحقیق، مطالعه بر روی متن‌های مختلف که شامل توضیح مسأله و راه‌حل‌های آن می‌باشد انجام می‌گیرد .
3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات