مقاله درمورد دانلود تحلیل واریانس فریدمن و میزان آلفای کرونباخ

Medical Research in Genetics and DNA Science as Concept

Widget not in any sidebars

ضریب آلفای کرونباخ
موانع مربوط به کارکنان
753/.
موانع مربوط به مدیران
737/.
موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات
753/.
موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند (کل پرسشنامه)
783/.
همان‌طور که در جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ به‌دست آمده برای شاخص‌های تحقیق بزرگتر از 70/0می‌باشند و این موضوع نشان‌دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین‌ترتیب میتوان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی لازم برخورد است.
به منظور بررسی روایی سازه ابزار اندازه‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به این منظور با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری لیزرل (Lisrel) نیز به سنجش اعتبار سؤالات ابزار پرداخته شد.
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تأییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌هاست. در تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis) پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آن‌هاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌هاست که می‌تواند به شکل:
۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه‌بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ۳) شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی برای استخراج مؤلفه‌ها و گویه‌ها را نداشت از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
روش‌های تحلیل یافته‌ها
به منظور تحلیل یافته‌های پژوهش از دو دسته روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی برای طبقه‌بندی نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، روش آلفای کرونباخ برای سنجش تجانس درونی سؤالات پرسشنامه، آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر هر یک از موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند از آزمون tتک نمونه‌ای استفاده شد. به منظور تعیین اهمیت گویه‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
در پژوهش حاضر از برنامه‌های نرم‌افزاری SPSS و Lisrel و EXCEL نیز جهت بررسی داده‌های خام و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
بازاریابی رابطه‌مند: در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه‌مند ایجاد، حفظ و ارتقا و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با هواداران است. به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه تأمین شود.
مدیریت هواداران: در این پژوهش منظور از مدیریت هواداران، مدیریت باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر در ارتباط با هواداران است.
هواداران: در این پژوهش هوادار که گاهی به آن حامی یا هواخواه هم می‌گویند، به فردی اطلاق می‌شود که یک اشتیاق و تمایل قوی و گاهی طاقت‌فرسا نسبت به باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر دارد.
لیگ حرفه‌ای فوتبال: در این پژوهش، به کلیه (16 تیم) حاضر در جام خلیج فارس اشاره دارد.
کارکنان: در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی است که در باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر ایفای نقش می‌کنند.