مقاله درمورد رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

Innovative idea in businessman hand concept design.

Widget not in any sidebars

1-6-2) فرضیه های جزئی
بین توانمندسازی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
بین بعد «معنی داری» توانمندسازی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
بین بعد «اثرگذاری» توانمندسازی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
بین بعد «شایستگی» توانمندسازی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
بین بعد «خودتعیین کنندگی» توانمندسازی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
بین رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
2-1- بین آداب اجتماعی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
2-2- بین نوع دوستی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
2-3- بین وجدان کاری با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
2-4- بین جوانمردی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
2-5- بین نزاکت با مدیریت سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد؛
قلمرو تحقیق
1-7-1) قلمرو زمانی
با توجه به اثرات اقتضایی متغیرهای مختلف و بخصوص متغیرهای محیطی بر موضوع تحقیق، دوره زمانی اجرای تحقیق بعنوان محدوده زمانی طرح در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی تحقیق از خرداد ماه (1393) تا آبان (1393) می باشد.
1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر سازمان آموزش و پرورش لاریجان در نظر گرفته شده است.
1-7-3) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق سه مبحث توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت سرمایه فکری می باشد.
تعریف واژه ها و اصطلاحات
تعریف واژه های کلیدی
توانمندسازی : فرایند ارتقای احساس خودیابی میان اعضای سازمان از طریق تعیین و برطرف کردن شرایطی که موجب ناتوانی است با فعالیت های رسمی و تکنیک های غیر رسمی سازمانی. (کانگر و کاننگو ، 1988)
رفتار شهروندی سازمانی : مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیست، با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شود. (اپلبام ، 2004)
سرمایه فکری : بنتیس معتقد است سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. (مشبکی و قلیچ لی، 1386)
1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی