مقاله درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مدل های تحلیل پوششی داده

Trophy with Business Pictogram with Star - White Background - 3D Rendering

[do_widget id=kl-erq-2]

ST
0 j = 1,2,…,m Uro ,Vio <
به عبارت دیگر در روش تحلیل پوششی داده ها نسبت موزون خروجی ها و ورودی ها را ماکزیمم می کنیم به این شرط که همین ضرایب در سایر بنگاهها کارایی آنها را از واحد بیشتر نکند.
از آنجا که مدل فوق یک مدل غیر خطی است، به منظور سهولت در حل مدل فوق با فرض Vio Xio =1 آن را به یک مدل خطی تبدیل می کنیم که در نهایت با اعمال یکسری عملیات ریاضی و باتوجه به دوآل مدل فوق داریم: Min

که در آن یک بردار1×N شامل اعداد ثابت می باشد، که وزنهای مجموعه مرجع برای را نشان می دهد. مقادیر اسکالر بدست آمده کارائی بنگاهها خواهد بود که شرط 1> را تامین می کند. مدل فوق را در روش DEA مدل CCR می نامند.
3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها
مدل CCR
این تکنیک از سال 1978 با پایان نامه دکتری “ادوارد رودز” در دانشگاه کارنگی میلون با راهنمایی پروفسور کوپر آغاز گردید. رودز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ملی آمریکا را که در برنامه فالوتزو شرکت می کردند، مورد مطالعه قرار داد. آنها توانستند بدون داشتن اطلاعات در مورد هزینه ها برای محاسبه کارایی فنی مدارسی که دارای ورودی ها و خروجی های چند گانه بودند، فرمولی ارائه کنند.
اولین مدل تحلیل پوششی داده ها بر اساس حروف اول واضعان آنها CCR نام گرفت. در این مدل، هدف اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک و شهرداری ها با چندین ورودی و چندین خروجی شبیه به هم است. در ادامه به انواع مدل های CCR می پردازیم(مهرگان، 1391، 57).
یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن است. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد، بدان معنا که افزایش ورودی به افزایش خروجی به همان نسبت منجر می شود. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش ورودی است.
مدل های CCR از جمله مدل های بازده ثابت به مقیاس هستند. مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند، موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می شود.
مدل BCC
در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده هاست که به ارزیابی کارایی نسبی واحدها یی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود (بنکر، چارنز و کوپر، 1984).
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز سازمان ها، افزایش کارآیى سازمانی در کلیه سطوح است. با توجه به نهاده ها و ستاده هاى متعدد واحدهای مختلف بانک ها، در بررسی کارآیى و ارزیابی عملکرد آن تلاش شد تا با توجه برترین ورودی و خروجی این نهاد مورد توجه قرار بگیرد. بعد از مرحله انتخاب ورودی و خروجی های مورد بررسی یکی از مهمترین اصول در ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی انتخاب درست مدل ارزیابی می باشد. لذا بنا به اهمیت موضوع، در بخش اول این فصل، ابتدا مدل استفاده شده در این تحقیق را بیان داشته وسپس نهاده ها و ستاده های دخیل در کارایی شعب را معرفی شد.
در بخش دوم، نتایج حاصل از تخمین کارایی شعب بانک کشاورزی استان با استفاده از الگوی DEA که از جمله روش های تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد و از طریق از نرم افزار DEAP2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ارائه گردید.
4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.