مقاله درمورد کارت امتیازی متوازن و استراتژی‌های توسعه

مقاله درمورد کارت امتیازی متوازن و استراتژی‌های توسعه

بهبود در فرایندهای عملیاتی به منظور ارتقا کیفیت و ایجاد تمایز در محصولات و خدمات
Widget not in any sidebars

منظر فرایندهای داخلی
منظر فرایندهای داخلی
ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت
ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت
منظر یادگیری رشد
منظر یادگیری رشد

شکل(2-5)روابط علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن(کاپلان و نورتون، 1992، ص15)
2-3-14 گام های فرآیند پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن
محققان گوناگونی با در نظرگیری عوامل مختلف مؤثر برخروجی مورد انتظار، مراحل و نکات مختلفی را برای پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن پیشنهاد کرده‌اند. پس از بررسی این نظرات و جمع‌بندی آنها، فرآیند پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن در سازمان مورد مطالعه در 7 گام اجراء شد که در ادامه هر یک از این مراحل تشریح شده‌اند (کریمی و کریمی، 1387، ص4-6).
گام اول: شناسایی واحد سازمانی و آشکار‌سازی ارتباطات سازمانی
در ابتدای کار بایستی سازمان به خوبی شناسایی شده و روابط هریک از واحدها با بقیه واحدهای سازمانی شناسایی شود.
گام دوم: تعریف و تصویب چشم انداز
چشم‌انداز کسب‌وکار، چشم‌انداز مدیریت در خصوص راه و روشی است که سازمان باید به منظور بقا و رقابت پذیربودن بدان عمل کند. تحقق چشم‌انداز کسب وکار امری خلاقانه و اغلب فرآیندی انرژی‌گیر است؛ زیرا به صورت چهارچوب هماهنگ‌کننده فعالیت‌های سازمان عمل می‌کند و وجود آن برای تدوین استراتژی خوب امری حیاتی است. چشم انداز کسب وکار خوب باید به میزان کافی به کارکنان سازمان الهام دهنده باشد تا آنان به این نتیجه برسند که صرف زمان و انرژی برای رسیدن به آن ارزش دارد.
چشم‌انداز کسب وکار باید چالش برانگیز باشد، مبهم نباشدو به طور مشخص بر سازمان متمرکز باشد.
گام سوم: تدوین استراتژی‌های سازمان و تعیین سطوح آنها
استراتژی‌های سازمان با توجه به چشم‌انداز، تحلیل محیط بیرونی و داخلی سازمان توسعه می‌یابند. بدین منظور می‌توان از تکنیک‌های مختلفی چون تکنیک تحلیل فرصت ها- تهدیدها و نقاط قوت- ضعف بهره برد. همچنین لازم است به منظور تمرکز تلاش‌های سازمان بر اموری که امکان موفقیت بیشتری دارند، فهرست استراتژی‌های توسعه داده شده مورد بازبینی قرار گرفته و موارد مهم و اساسی در موفقیت سازمان تعیین شوند.
گام چهارم: ایجاد زنجیره‌های استراتژیک (بررسی روابط علی و معلولی)
با استفاده از منطق علت و معلولی و از بالا به پایین ازجنبه‌های مالی تا جنبه رشدویادگیری، اهداف استراتژیک هر یک از جنبه‌های همسو با جنبه‌ی ماقبل خود و استراتژیهای سازمان تبیین می‌گردند. به عنوان مثال پس از تعیین اهداف استراتژیک در جنبه مالی، اهداف استراتژیک در جنبه مشتری به گونه‌ای تعریف می‌گردند که پتانسیل لازم در جنبه مشتری، پتانسیل لازم به منظور دستیابی به اهداف مالی را تضمین نمایند (فضل الهی، 1387، ص 45-47).
گام پنجم: تعیین شاخص‌ها و اولویت آنها
در این گام تعیین شاخص‌های مناسب اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که اگر شاخص‌ها به درستی انتخاب نشوند، ممکن است گمراه‌کننده بوده و یا سازمان در محاسبه و به کارگیری آنها دچار مشکل شود. هزینه محاسبه شاخص‌ها نیز باید در حد قابل قبول باشد. همچنین بایستی شاخصها به گونه‌ای انتخاب شوند که امکان تغییر کاذب در آنها وجود نداشته باشد. همچنین، تعداد کل شاخصها نباید از 20 الی 25 شاخص فراتر رود (شخص نیایی، 1382، ص38).

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه درمورد شاخص های کلیدی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

مدیر سایت