مقاله رایگان با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
نمونه آماری
Widget not in any sidebars

نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند:
1. شرکت‌هایی که تا قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
شرکت‌هایی که از سال 1386 تا 1390 در بورس تهران حضور داشته باشند.
شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشند.
شرکت‌هایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.
شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشند.
شرکت‌هایی که جزء بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ) نباشند.
قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال 1386 تا 1390 می‌باشد.
3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق
داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی “تدبیر پرداز” و “ره‌آورد نوین” استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده‌های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس اوراق‌بهادار مراجعه گردید. پس از جمع‌آوری داده‌هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده‌ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ها، از نرم‌افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع‌آوری داده‌ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده‌ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده‌ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت‌ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران است؛ لذا می‌توان به روایی ابزارهای گردآوری داده‌ها اعتماد نمود.
3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها
داده‌های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از گردآوری اطلاعات و تعیین مدل، ابتدا آزمون خود همبستگی داده‌ها، با استفاده از آماره “دوربین-واتسون” انجام می‌شود وسپس آزمون ارچ lm جهت بررسی ناهمسانی واریانس انجام می گیرد. از آزمون هاسمن جهت استفاده از مدل اثرات ثابت یا مدل تصادفی استفاده خواهد شد. و سپس آزمون رگرسیون با استفاده از آماره‌هایF و t، ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق و نحوه تصمیم‌گیری در سطح خطای 5درصد (95 درصد اطمینان) ارائه خواهد شد وو در نهایت با مقایسه R2 دو مدل ارائه شده به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. البته باید به این نکته توجه نمود که درست است که هر موردی را ما به مدل اضافه نمائیم R2 افزایش خواهد یافت ولی چون در این تحقیق ما موردی را اضافه ننمودیم بلکه یک مورد را به بخش‌های ریزتر تقسیم نموده‌ایم، پس با این وجود می‌توانیم از R2 برای مقایسه‌ی مدل‌ها از آن استفاده نماییم.
روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است.
سرمایه فکری
برای تعیین سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل از مدل [27] استفاده میشود.
طبق مدل [27]، سرمایه فکری تابع کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی به شرح زیر میباشد [27]:

که داریم:

Author: مدیر سایت