مقاله رایگان درباره انواع روش‌های حل فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه و تصمیم‌گیری چند شاخصه

مقاله رایگان درباره انواع روش‌های حل فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه و تصمیم‌گیری چند شاخصه


Widget not in any sidebars

در روش نرم خطی علاوه بر بی‌مقیاس‌سازی شاخص‌ها به هم جهت‌سازی نیز اتفاق می‌افتد، در حالی که در روش ساعتی و روش نرم غیرخطی جهت شاخص‌ها تغییر نمی‌کند، یعنی صرفاً بی‌مقیاس‌سازی انجام می‌شود.
تنوع نرم‌های بی‌مقیاس‌سازی برگرفته از جایگاه کاربردی آن‌هاست، به طوری که اگر تکنیک MADM بر رابطه‌ای خطی بنا باشد، برای مقیاس سازی داده‌ها از نرم خطی استفاده می‌شود و اگر تکنیک تحلیل داده‌ها بر رابطه‌های غیرخطی بنا باشد، از نرم اقلیدس استفاده می‌شود که ماتریس تصمیم به ماهیت احتمالی تبدیل شود.
* محاسبه ضریب اهمیت شاخص‌ها
بخش عمده‌ای از داده‌های مربوط به فنون تصمیم‌گیری به ضریب اهمیت شاخص‌هاست. واضح است که شاخص‌ها در یک مساله‌ی تصمیم‌گیری هم‌وزن نیستند. روش‌های مختلفی برای تعیین وزن شاخص‌ها پیشنهاد شده است:
* استفاده از نظر خبرگان
در این روش از خبرگان تحقیق برای تعیین وزن شاخص‌ها نظر سنجی به عمل می‌آید.
فرض کنید بردار حاصل از نظر خبرگان عبارت است از:
* استفاده از فنون ریاضی
اساس روش‌های ریاضی بر مشاهدات ماتریس تصمیم است، یعنی بر اساس یک منطق قابل قبول بتوان مقادیر ماتریس تصمیم‌ را مبنای تولید وزن شاخص‌ها قرار داد که مهم‌ترین آن‌ها به روش آنتروپی شانن معروف است.
شانون ثابت می‌کند که میزان اطلاعات حاصل از یک پیام ارسال شده بین سیستم i و j عبارت است از: logiFij ، بنابراین می‌توان نشان داد که امید ریاضی اطلاعات حاصل از پیام‌ها عبارت است از:
از آن‌جایی که در جدول توافقی ممکن است Fij نداشته باشیم، می‌توان بر اساس منطق فوق ،تعریف شانون را از شاخص اطیمنان با استفاده از نرم ساعتی برای محاسبه‌ی وزن شاخص‌ها تعمیم داد، به این صورت که:
الف) ماتریس تعمیم را بر اساس نرم ساعتی به ماتریس تصمیم نرمالایزه تبدیل کنید.
ب) شاخص Ej را محاسبه کنید.
Ej بر اساس nij بیانگر مقدار عدم اطمینان خواهد بود، پس داریم:
ج) با استفاده از رابطه‌ی زیر، ضریب اهمیت شاخص‌ها را محاسبه کنید:
منطبق آنتروپی شانون، میزان اطلاعات حاصل از شاخص (di) برای تولید وزن است. واضح است شاخصی مهمتر است که اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیرنده جهت ارزیابی گزینه‌ها ارایه دهد.
Di (درجه انحراف) بیان می‌کند که شاخص مربوطه (j) چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم‌‌گیری در اختیار تصمیم‌گیرنده قرار می‌دهد. هر چه مقادیر اندازه‌گیری شده شاخصی به هم نزدیکتر باشد، نشان دهنده‌ی آن است که گزینه‌ها از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، لذا نقش آن شاخص در تصمیم‌گیری باید به همان اندازه کاهش یابد.
* روش ترکیبی: در این روش از ترکیب بردار (نظر خبرگان و بردار روش ریاضی به ضرایب نهایی دست یافت. یعنی:
2-32- انواع روش‌های حل فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه
انواع روش‌های تصمیم‌گیری MADM از نظر نحوه‌ی کاربرد در نمایه شماره 2-1 مشخص شده‌اند. (چن و هوانگ، 1991) .
نمودار2-1نواع روش‌های تصمیم‌گیری MADM از نظر نحوه‌ کاربرد

مدیر سایت