مقاله رایگان درباره اهمیت و فواید آموزش ضمن خدمت و روش های آموزش انفرادی

مقاله رایگان درباره اهمیت و فواید آموزش ضمن خدمت و روش های آموزش انفرادی


Widget not in any sidebars

ح) شبیه سازی: نظر به اینکه شبیه سازی همواره در محیط واقعی کار امکان پذیر نیست سعی می شود شرایطی شبیه به محیط واقعی مهیا شود که به اصطلاح به آن شبیه سازی می گویند. در این خصوص روش آموزش می تواند ایفای نقش، روش کازیه و بازیهای مدیریت باشد ( ونتلینگ، 1376).
2- روش های آموزش انفرادی :
الف) آموزش از طریق مکاتبه: شاخه ذای از روش آموزش از راه دور است. در این روش مطالب به صورت خودآموز تهیه شده و در آن اصول طراحی منظم آموزشی رعایت می شود و سپس برای کارکنان ارسال می گردد. مراحل اساسی تدوین متون مکاتبه ای بدین شرح است: مشخص کردن اهداف کلی درس ، مشخص کردن اهداف جزئی درس ،انتخاب محتوای مناسب، ارائه خلاصه درس در هر یک از فصول به تفکیک ، ارائه خود آزمایی در هر یک از فصول به تفکیک ( جارویس، 1381).
ب) روش کاراموزی: این روش دارای چهار مرحله است: آماده کردن آموزش گیرنده، ارائه عملیات، آزمایش و به کارگیری تعلیمات، پیگیری آموزش.
ج) آموزش خصوصی: در این روش بر خلاف روشهای مرسوم، آموزش فرد در محل کار خود از طریق کارشناسی ارشد یا هر مقامی که در آن واحد به امور مربوط مسلط باشد انجام می پذیرد(شعبانی، 1385).
د) آموزش برنامه ای: آموزش برنامه ای روشی است که در آن برای رسیدن یک کارآموز به اهداف مشخص، رفتاری تدارک دیده می شود و درآن فناوری یادگیری به طور نظامدار به کار گرفته می شود. در این روش آموزش، مطالب به قطعات کوچک تقسیم می شود که به هر کدام از آنها یک گام می گویند. عرضه مطالب می تواند به صورت خطی ( گامها به دنبال یکدیگر قرار می گیرند) ، شاخه ای گامها به صورت شاخه ای به یکدیگر وصل می شوند و در نتیجه گامهای جانبی برای آموزش جبرانی در صورت نیاز در نظر گرفته می شود( میلز، 1383).
2-21- اهمیت و فواید آموزش ضمن خدمت
آموزش سرآغاز بلوغ فکری و تعمیق قدرت تفکر تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجتماعی است و تجارب جهانی حاکی از آن است که آموزش یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمد کردن مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی اسن. هدفهای آموزشی در سازمانها متعددند که تحت عنوان هدفهای عمده، هدفهای اجتماعی، هدفهای سازمانی و هدفهای فردی قابل دسته بندی است.
مهمترین مواردی که به عنوان مقاصد نسبتا مشترک سازمانها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می باشد:
افزایش کارایی: منظور از آموزش فراهم ساختن موجباتی است که فرد بتواند اطلاعات و معلومات، رفتارها و مهارتهای جدیدی را کسب و یا در صورت واجد بودن آنها در جهت بازدهی سازمان افزایش دهد یا بهبود بخشد و از آنجاییکه میزان رسیدن به اهداف یک سازمان در کارایی آن سازمان خلاصه می شود اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش کارایی و بهبود سطح کیفی و کمی امور بر هیچکس پوشیده نیست لذا با توجه به این امر مدیران، سازمان را در اجرای اهداف سازمانی مساعدت خواهند کرد یکی از عناصر مهم یک برنامه آموزشی در جهت بالا بردن دانش و مهارت کارکنان سازمان، تشکیلات، روابط انسانی و آیین نامه های حاکم براین سازمان است که این اطلاعات عملکرد فرد را در محیط کار روشنمند و قانونی و آسان می سازد و این اطلاعات و مهارتهای تخصصی اگر در ارتباط با وظایف شغلی کارمندی که متصدی آن شغل است باشد موجب رشد کیفی و کارایی آن سازمان شده و از به هدر رفتن و اتلاف منابع جلوگیری می کند(آقا محمدی،1383).
توسعه پایدار: امروز عموم متفکران و صاحبنظران در مسائل اجتماعی در این موضوع توافق دارند که که توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه یک سازمان ، نهاد و یا یک کشور تنها با وجود نیروی انسانی کارامد و خلاق ، آگاه به دانش و فن آوری نوین و آشنا با برنامه ریزی سازمان یافته امکان پذیر است. طبعا وجود منابع انسانی توانمند با کیفیت مناسب علمی ، فنی و عملی می تواند سبب ارتقای سطح تولید و ارائه خدمات مطلوب ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود گردد. این ترکیب تنها در چارچوب یک نظام سازمان یافته با اجرای قانونمند و برنامه ریزی شده می تواند نتیجه مطلوب داشته باشد. بنابراین برای نیل به توسعه پایدار باید در جهت تحقق شرایط فوق و عینیت بخشیدن به آن گام برداشت تجربه ای که بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته امروز پشت سر گذاشته و اجرای آن به عنوان جزو جدایی ناپذیر از سیستم تشکیلاتی ارکان و سازمانهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی این کشورها به تنها گزینه عملی در فرایند رشد و توسعه آنها تبدیل شده است و هر گونه خللی در آن می تواند به توقف و رکود و حتی از هم پاشیدگی روند توسعه و پیشرفت آنها منجر شود. البته در این کشورها همگام با توسعه منابع انسانی به توسعه ابزار تکنولوژی و امکانات مادی نیز توجه شده است. بدیهی است این الگو نمی تواند عینا در کشور های عقب مانده یا در حال توسعه ثمرات و نتایج کاملا مشابه با کشورهای پیشرفته داشته باشد، بنابراین برای این کشورها باید ضمن استفاده از تجارب و دستاوردها ی دنیای پیشرفته از شیوه ها و راهبردهای بومی و متناسب با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی موجود در این جوامع بهره جست. یکی از راهبردهای مطلوب در این زمینه می تواند آموزش ضمن خدمت و ارتقاء سطح دانش و مهارت های منابع انسانی فعال در ساختاراقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.
افزایش بهره وری و توسعه سازمان: حالا دیگر برای تمام صاحبنظران توسعه آشکار شده است که انسان عامل اصلی بهره وری
و توسعه است و ایجاد آن تنها بر شانه های انسان است که پیش می رود. در سال های اخیر بحث بهره وری در کشور ما اهمیت فراوانی یافته و چه در محافل آکادمیک و علمی و چه در محافل اجرایی صحبت از بهره وری است. به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگیری علوم کسب مهارت های لازم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر بهره وری سازمانها برخوردار است. این اهمیت به ویژه در شکل خاص آن از این مساله نشات می گیرد که انسان ها نسبت به مدد آموزش توام با پرورش خواهند توانست توانایی های نامحدود خود را در میدان عمل به منصه ظهور برساند( مهاجر ،1385).
هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان: این امر از یک سو برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاستها و خط مشی های تعیین شده برای موسسه دارای اهمیت است و از سوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفه ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات فوق و نحوه انجام مسئولیتهای شغلی است.
کمک به تغییر و تحولات سازمانی: تغییر و تحولاتی که در محیط سازمان بوقوع می پیوندد، عمدتا مستلزم آماده سازی پرسنل و نیروی انسانی است. نکته اساسی در ارتباط با تغییرات سازمانی، مقاومت کارکنان در مقابل آن است. کارنان سازمانها ممکن است به دلایل مختلفی نظیر دلمشغولی اطلاعاتی، نگرانی درباره موفقیت، مقام و وضعیت خود در وضعیت جدید و دلایل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت کنند. به این دلیل به غیر از تدابیر دیگر نظیر مشارکت کارکنان در برنامه ریزی آموزش و توجیه پرسنل نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفا می نماید.
انطباق با شرایط ، اوضاع و احوال اجتماعی: تمامی سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت می کنند که از لحاظ فرهنگی دارای ارزشها و ایدئولوژی ویژه ای هستند. موفقیت بسیاری از آنها در گرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است. محیط اجتماعی سازمانها که می توان آن را فراسیستم اجتماعی در عین حال حوزه عمل و میدان فعالیت سازمان ها را تا حدود زیادی تعیین می نماید، دانست.
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمانها: در حقیقت سازمان به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع فضای اعتماد و تفاهم در محیط کار، افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر، افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهمتر از همه ایجاد هماهنگی درنحوه انجام امورسازمان در واحدهای مختلف می باشد. به نظر می رسد یکی از راههای ایجاد هماهنگی و همدلی، استفاده از آموزشهای ضمن خدمت می باشد که از یکسو زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط آموزشی را فراهم می سازد و از سوی دیگر و از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی، برداشتها و علایق حرفه ای تقریبا یکسانی را درآنها ایجاد می کند.
از دیگر فواید آموزش ضمن خدمت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاهش در نظارت های مستقیم و غیر مستقیم
ایجاد رضایت شغلی و کاهش میزان تمرد و کشمکش و غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار و تقلیل سطح هزینه ها و حوادث
تقلیل میزان هزینه های عمومی و بهبود کمی و کیفی محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط سازمان
تقویت حس وفاداری و ایجاد حس انعطاف پذیری لازم و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان

مدیر سایت