مقاله رایگان درباره ایجاد انگیزه در کارکنان و برنامه های آموزشی

مقاله رایگان درباره ایجاد انگیزه در کارکنان و برنامه های آموزشی

با ضرب بردار W در ماتریس A تخمین مناسبی از بدست آورید:
Widget not in any sidebars

با تقسیم مقادیر بدست آمده برای بر W مربوطه تخمینهایی از را محاسبه نمایید
متوسط های بدست آمده را پیدا کنید
مقدار شاخص ناسازگاری را ازاین رابطه محاسبه نمایید:
نرخ ناسازگاری را ازاین فرمول بدست آورید(قدسی پور، 1379).
2-40- پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی:
1-در تحقیقاتی که توسط ویلیامز جانسون در سال2007 اعلام گردید، کلیه عوامل موثر در تثبیت و نگهداری سازمانهای مرتبط با صنعت هواپیمایی در 54 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل شامل عوامل دموگرافی، مدیریت خطا آموزش عوامل انسانی، مدیریت خستگی به عوامل انسانی و سیاستهای سازمانی بودند. پاسخ دهندگان شامل گروههای مدیریت، کنترل کیفیت، آموزشی و نمایندگان کاری در این کشورها بودند.
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که یک سوم شرکتها دوره های آموزشی را برای کارکنان تازه وارد ارائه می دادند و 79% پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که دوره های آموزشی توانسته است با ایجاد صرفه جویی های مناسب، سرمایه های هزینه شده برای آموزش را به شرکت برگرداند. 77% پاسخ دهندگان اعلام نمودند که دوره های آموزشی مطابق با نیازهای آنها در سازمان بوده است.61 % پاسخ دهندگان معتقد بودند که مربیان آموزشی آنها خودشان دوره های آموزشی دوره ای را می گذرانده اند و تنها 12% اعلام کردند که در این کلاسها شرکت نمی کردند. نتایج نهایی این تحقیق حاکی از این است که آموزش به عنوان عاما مهم بهسازی سازمان مورد توجه شرکت کنندگان در این تحقیق بوده است.
2-تحقیق دیگری توسطHait (1998) تحت عنوان بیکاری جوانان انجام گرفت به این نتایج دست یافتند که کیفیت بسیار پایین نیروی کار جوان و نرخ بیکاری با نامناسب بودن آموزش های ارائه شده مرتبط می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این تحقیق بیانگر آن است که اهداف آموزشهای ضمن خدمت ( کوتاه مدت) و آموزشهای علمی – کاربردی ( بلند مدت) در انتقال تجربه، افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان جهت ارائه خدمات مطلوب تر با هیچ ابزار دیگری قابل حصول نیست. بدیهی است این اهداف زمانی می تواند به طور کامل بدست آید که آموزشها از دیدگاه برنامه ریزی مبتنی برنیازسنجی واقعی و بر اساس برنامه ریزی نیروی انسانی و با ضریب تحقیق بالا انجام پذیرد.
3- ایتن (2000) در پژوهش مربوط به آموزش ضمن خدمت به این نتیجه دست یافت که با ترتیب دادن دوره های آموزشی ضمن خدمت با کیفیت بالا و مطلوب می توان نگرش کارکنان را تغییر داد.او کیفیت کار موسسه و سازمان را در گرو کیفیت دوره های آموزشی ضمن خدمت می داند. وی معتقد است که این آموزشها باید با امکانات و فناوری های بالا ارائه شود کارکنان نیز به همان اندازه از دانش و مهارتهای بالاتری برخوردار شوند و کیفیت سازمان و موسسه را بالا ببرند.
4-یحیی و گو(2002) به بررسی نیازهای آموزشی کارکنان پرداختند و مهمترین مهارتهایی را که باید در برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرند عبارت از: مهارتهای مربیگری، خلاقیت و نوآوری، مستند سازی فرایندها و رویه ها، ارتباطات بین فردی، مهارت رهبری، مدیریت عملکرد، مهارتهای حل مساله، مهارت توانمند سازی، مهارت تشکیل گروه و کار گروهی دانستند. در صورت توجه به این نیازها در برنامه های آموزشی، یادگیری سازمانی منجر به بهبود مستمر خواهد شد.
مطالعات داخلی:
1- بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان شرکت صنایع فولاد اهواز در این تحقیق، متغیر مستقل، دوره های آموزشی ضمن خدمت و متغیر وابسته، اثربخشی دوره های آموزشی که با مفاهیم ثبات شغلی، مشارکت و کارگروهی، داشتن مهارت و استانداردهای ایمنی معرفی شده است. جامعه آماری از دو گروه کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده تشکیل شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارکنان آموزش دیده ثبات شغلی و دانش و مهارت بیشتری نسبت به کارکنان آموزش ندیده داشته اند.
همچنین گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل دستورالعملها و استانداردهای ایمنی را بیشتر رعایت می کنند. افزون بر اینکه یافته ها نشان می دهد کارکنان آموزش ندیده از روحیه کارگروهی بهتری برخوردارند. بطور کلی این فرضیه که کارکنان آموزش دیده اثربخشی بیشتری نسبت به کارکنان آموزش ندیده دارند در سطح آلفای5% تاید شده است( بزارجزایری ،1373).
2-غفاریان 1384 “تاثیر دوره های آموزشی ICTو IT در کارایی و عملکرد مدیران مدارس متوسط ناحیه یک اراک ” جامعه آماری شامل مدیران دبیرستان های ناحیه یک اداره آموزش و پرورش اراک که در دوره های آموزش ضمن خدمت ICTو IT شرکت کرده اند.
یافته های تحقیق: 1- مدیرانی که دوره های ICT را گذرانده اند در برنامه ریزی آموزشی موفق تر ازمدیرانی هستند که این دوره ها را طی نکرده اند. 2- مدیرانی که دوره های ICT را گذرانده اند در برنامه ریزی مالی و حسابداری ازمدیرانی که این دوره ها را طی نکرده اند موفق ترند. 3- مدیرانی که دوره های ICT را گذرانده اند درانجام امور اداری مدرسه موفق تر ازمدیرانی هستند که این دوره ها را طی نکرده اند 4- بین عملکرد زنان و مردان مدیری که این دوره ها را طی کرده اند تفاوت وجود دارد. 5- بین عملکرد مدیران دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی تفاوت وجود دارد.
3-خوشروز، 1377 ” بررسی تاثیر آموزش های کوتاه مد
ت ضمن خدمت کارکنان شهرداری مرکز استان تهران بر عملکرد آنان” جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری مرکز که آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت را گذرانده اند و تعداد آنها 1096 نفر می باشد. نمونه گیری از نوع تصادفی ساده برای کارکنان آموزش دیده و تعداد نمونه 200 نفر می باشد و به تناسب افراد آموزش دیده نمونه سرپرستان آنان به شکل مورد تعیین گردیده و تعداد آنها 70 نفر می باشد.
یافته های تحقیق: 1- گذراندن دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان شهرداری مرکز استان تهران موجب افزایش مهارت شغلی در آنان می گردد. 2- بین گذراندن دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان شهرداری مرکز استان تهران و کیفیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. 3- بین گذراندن دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان شهرداری مرکز استان تهران و فعالیت های شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت به گونه ای بوده است که هم کارمندان آموزش دیده خود را از پیش تواناتر احساس کرده اند و هم سرپرستان آنها بر این باورند.
4- مهربان، 1380 ” بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بررضایت شغلی دبیران متوسط شهر تهران ” جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسط دبیرستانهای مناطق 19 گانه شهر تهران می باشد و نمونه آماری 250 نفر انتخاب گردید.

مدیر سایت