مقاله رایگان درباره بازاریابی رابطه‌مند و سابقه کار

A group of random arrows sitting on the navigational lines of an old map point toward the the viewer.

Widget not in any sidebars
44
جدول (3-1): میزان آلفای به‌دست آمده برای هر یک از شاخص‌های تحقیق …………………
50
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
50
جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در حوزه ورزش …………………..
51
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………….
51
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………………………………………….
52
جدول (4-5): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
53
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
54
جدول (4-7): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به مدیران … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
56
جدول (4-9): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
56
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
جدول (4-11): بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..