مقاله رایگان درباره بازاریابی رابطه‌مند و شاخص‌های برازش مدل

دانلود پایان نامه
58
جدول (4-12): بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌ در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
59
جدول (4-13): بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………..
62
جدول(4-14): شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
63
جدول (4-15) : شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
65
جدول (4-16) : شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری مؤلفه موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………………………………………………………………………………….
67
جدول (4-17): بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
68
جدول (4-18): شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع بازاریابی رابطه‌مند … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69
جدول (4-19): نتایج آزمون کولموگرف اسمیرونف …………………………………………………………………………………………..
69
جدول (4-20): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………..
70
جدول (4-21): آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………….
71
جدول (4-22):آزمون t تک نمونه برای بررسی تأثیر موانع مربوط به اطلاعات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران… ……………………………………………………………………………………………….
72
جدول (4-23): مقایسه و اولویت‌بندی موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……………………………………………………………………………………………………………………..