مقاله رایگان درباره بررسی اسناد و مدارک و روش های گردآوری

Question mark sign with light bulbs

برای آنکه از تعداد نمونه آماری تحقیق، اطمینان حاصل شود بنــابراین از فـرمـول ذیـل استفاده می شود تا حداقل نمونه لازم جهت تعمیم برآوردهای مدل به کل جامعه مورد مطالعه مشخص شود.
n= (N*p*(p-1)*Z α/2)/((N-1) ε2+ p*(p-1)*Z α/2) [do_widget id=kl-erq-2]
مقدار p= 0.5 در نظر گرفته می شود تا بدون نیاز به محاسبه واریانس متغیرها، حاصلضرب p*(p-1) بیشترین مقدار را نشان دهد و محقق با بیشترین مقدار، نمونه را تخمین بزند.
n=(3950*0.5(0.5)*(1.96)^2)/(3950-1*(0.06)^2+0.5(0.5)*(1.96)^2)
n=36.43
n: حجم نمونه که باید تخمین زده شود
p: نسبت موفقیت که مشخص نمی باشد و براساس حداکثر مقدار ممکن 0.5 در نظر گرفته می شود.
ε: دقت مورد نظر می باشد.که 0.125 در نظر گرفته می شود.
α: سطح معنی داری می باشد و سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته است.
بنابراین:
n=37
بنابراین حداقل نمونه مورد بررسی باید 37 باشد، بنابراین این حجم نمونه را می توان با میزان اطمینان و خطای در نظر گرفته شده به جامعه تعمیم داد.
در این تحقیق 45 پرسشنامه توزیع شد که 40 پرسشنامه تکمیل گردید. از این بین داده های 37 پرسشنامه پس از پالایش داده ها، در مدلسازی وتحلیل ها وارد گردید. بنابراین تعداد نمونه ای که مورد تحلیل قرار گرفته است کمی بیش حداقل نمونه مورد نیاز می باشد. این تعداد پرسشنامه به این منظور توزیع گردید تا در صورت عدم برگشت تعدادی از پرسشنامه ها یا در مراحل پالایش داده ها که داده های بی کیفیت کنار گذاشته می شوند با مشکل کمبود داده مواجه نگردیم.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات دراین تحقیق بدین شرح است:
1 – بررسی اسناد و مدارک
به منظور شناخت دقیق تر و بهتر جامعه آماری، اسناد و مدارک مختلفی راجع به آن بررسی گردید. مطالعات آرشیوی و مرور سوابق به منظور آگاهی از سابقه موضوع مورد بررسی در ایران صورت گرفت.
2- مصاحبه
مصاحبه های صورت گرفته برای انجام این پژوهش شامل مصاحبه های حضورری و غیر حضوری با مدیران و کارشناسان شعبات بانک ملی بوده است. انجام مصاحبه های فوق در شناخت عقاید و نظریات مسئولین در رابطه با موضوع مورد بررسی وآگاهی از امکانات و محدودیت های موجود جهت توسعه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در بانک مورد مطالعه، بسیار مؤثر بود. همچنین انجام مصاحبه های مختلف با اساتید و مشاوران محترم و به ویژه استاتید محترم راهنما و مشاور، در انتخاب موضوع و روش تحقیق، نحوه گردآوری و جمع بندی داده ها و اطلاعات، طراحی مدل، طراحی پرسشنامه و … بسیار مفید و مثمر ثمر بود.
3- مشاهده
مشاهده صورت گرفته در این تحقیق ساده و بدون شرکت فعال محقق در محیط مورد مطالعه بوده است. با این شیوه محقق صرفاً به عنوان یک ناظر، جزئیات و عکس العمل و بدون دخالت مستقیم یادداشت برداری نمود.