مقاله رایگان درباره تصمیم‌گیری چند شاخصه و فنون تصمیم‌گیری

مقاله رایگان درباره تصمیم‌گیری چند شاخصه و فنون تصمیم‌گیری

هر مساله MADM چندین شاخص دارد که تصمیم‌گیرنده باید در مساله‌ آن‌ها را کاملاً مشخص نماید. تعداد شاخص‌ها بستگی به ماهیت مساله دارد، برای مثال در یک مساله‌ی خرید اتومبیل اگر قرار به ارزیابی چند اتومبیل باشد، شاخص‌های مختلف قیمت، میزان سوخت مصرفی، نحوه‌ی ضمانت و ساخت ممکن است مد نظر باشند. (یعنی چند شاخص محدود در نظر گرفته شده‌اند.) در حالی که در یک مساله‌یابی برای طرح کارخانه، 100 شاخص و یا بیشتر می‌تواند مد نظر باشد. واژه‌ی شاخص به صورت واژگان دیگر از قبیل اهداف یا معیارها قابل بیان است.
* واحدهای بی‌مقیاس
Widget not in any sidebars

هر شاخص نسبت به شاخص دیگر دارای مقیاس اندازه‌گیری متفاوت است، لذا جهت معنی‌دار شدن محاسبات و نتایج از طریق روش‌های علمی اقدام به بی‌مقیاس کردن داده‌ها می‌شود، به گونه‌ای که اهمیت نسبی داده اخذ گردد.
* وزن شاخص‌ها
تمامی روش‌های MADM مستلزم وجود اطلاعاتی هستند که بر اساس اهمیت نسبی هر شاخص به دست آمده باشند. این اطلاعات معمولاً دارای مقیاس تربیتی یا اصلی هستند. وزن‌های مربوط به شاخص‌ها می‌تواند مستقیماً توسط تصمیم‌گیرنده و یا به وسیله‌ی روش‌های علمی موجود به معیارها تخصیص داده شود. این وزن‌ها اهمیت نسبی هر شاخص را بیان می‌کنند.
2-31- فنون تصمیم‌گیری MADM
مدلسازی در فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه
همان طور که قبلاً هم ذکر شد، مجموعه فنون MADM فنونی هستند که در فرم Soft مدلسازی می‌شوند که شامل یک ماتریس MxN که به جدول توافقی معروف است، می‌باشد. معتقد است مدلسازی در فنون تصمیم‌گیری نرم شامل دستیابی به جدول توافقی شامل مراحل زیر می‌باشد:
1) تعریف گزینه‌های ممکن
در مساله‌ی MADM فرض براین است که گزینه در دسترس می‌باشند.
2) تعریف و تعیین شاخص‌های اندیاکی
فرض براین است که در یک مساله‌ی نرم شاخص تعریف می‌شود. این شاخص‌ها از مبانی نظری باید استخراج شوند. معمولاً توصیه می‌شود حداکثر تعداد شاخص‌ها دو مورد باشد، چون در غیر این صورت جمع‌آوری داده‌ها سخت می‌شود.
چنانچه تعداد شاخص‌ها بیش از حد انتظار باشد، روش‌های زیر را می‌توان برای کاهش تعداد شاخص‌ها به کار برد:
الف) نظرسنجی از خبرگان برای اولویت‌بندی (مرتبط‌ بودن) شاخص‌ها
در این حالت معمولاً شاخص‌های نامربوط حذف می‌شوند. روش حذف می‌تواند سلیقه‌ای یا با استفاده از همبستگی بین شاخص‌ها باشد. به این ترتیب که شاخص‌های با همبستگی بالا به عنوان یک شاخص تلقی می‌شوند.
ب) طبقه‌بندی کردن شاخص‌ها
در این روش از خبرگان نمرات اثرگذاری هر شاخص را در انجام تحقیق استخراج می‌کنیم، سپس با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی (FA) یا یکی دیگر از تکنیک‌های خوشه‌بندی به کاهش شاخص‌ها می‌پردازیم.
ج) اندازه‌گیری شاخص‌ها و تشکیل ماتریس تصمیم
اگر rij میزان شاخص i ام ا گزینه‌ی i ام باشد، ماتریس تصمیم‌ یا ماتریس بازده یا جدول توافقی دارای فرم عمومی بصورت زیر خواهد بود.
4) آماده‌سازی
آماده‌سازی ماتریس تصمیم‌ به این معنی است که داده‌ها یا مدل را قابل حل کنیم. شاخص‌های کیفی موجود در ماتریس تصمیم، محدودیت آنالیزی ایجاد می‌کنند، پس باید آن‌ها را کمی کرد. به طور کلی برای زیباسازی ماتریس تصمیم‌ می‌توان به نکات زیر توجه کرد:

مدیر سایت