مقاله رایگان درباره تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند معیاره

مقاله رایگان درباره تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند معیاره

یافته های تحقیق: بین رضایت شغلی دبیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت را گذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دارد، تایید گردیده است.
Widget not in any sidebars

5-پژوهش دیگری توسط مهدی فر، با عنوان بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه توسط دانشجویان رشته شنوایی سنجی دانشکده علوم توانبخشی انجام شده است. فرضیه پژوهش عبارت است از: استفاده از کتابخانه بر میزان توانایی دانشجویان رشته شنوایی سنجی در استفاده از منابع کتابخانه تاثیر دارد. اطلاعات گردآوری شده، از طریق ده آزمون (پیش آزمون و پس آزمون) نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین نمرات قبل و بعد از آموزش در واحدهای مورد پژوهش اختلاف معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد(مهدی فر ،1385).
2-41- جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا مباحث مربوط به آموزش ضمن خدمت مطرح گردید. و در ادامه مزایا و معایب و مدل های آن مورد بررسی قرارگرفتند. از آنجا که مدل مورد استفاده در این تحقیق، جز تکنیک های تصمیمی گیری چند معیاره است بنابراین در این فصل ادبیات موضوع تکنیک های تصمیم گیری شامل تعاریف، روش ها، مدل ها،… آورده شد. در ادامه نیز تکنیک های ای اچ پی ، تاپسیس و ساو که جزو ابزارهایی مورد استفاده در این تحقیق هستند، به تفصیل بیشتری آورده شده اند. و در نهایت نمونه هایی از مطالعات داخلی و خارجی پیرامون این تحقیق اجمالا” بیان گردیدند.
در فصل بعد با عنایت به بررسی پایه های تئوریک و تجربی مطرح شده در این فصل، به متدولوژی تحقیق تشریح، پرداخته می شود .
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل روش تحقیق بیان گردیده است. ابتدا نوع تحقیق و روش های جمع آوری اطلاعات که به روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد،مطرح گردید. همچنین روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه تحقیق بررسی گردید. و برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق اساتید و کارشناسان امر صورت پذیرفت. در انتها نیز نوع روش تحقیق صورت گرفته که میدانی بوده و روش های تحلیل آماری و چگونگی بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده به اختصار بیان گردیدند.
3-2- روش تحقیق
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،مگر زمانی که روش شناسی درست صورت پذیرد، به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق(خاکی، 1383).
روش علمی موثرترین شیوه برای یافتن حقایق است و پیشرفت علمی جدید همگی مرهون پیدایش این روش ا ست. کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها را برای نیل به یک هدف معین روش علمی تحقیق می گوییم.
تحقیق حاضر از نظر روش ، از نوع توصیفی و از نظر طرح تحقیق پیمایشی می باشد. همچنین این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی در راستای بهبود وضعیت در حوزه تعالی سازمانی در قلمرو تحقیق می باشد.
تحقیق کاربردی ، پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی ،1382).
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی که طبق گزارش اداره مرکزی در شهر اراک در مجموع 88 نفرمی باشد.
3-4- نمونه و روش روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد به بیان دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است(خورشیدی و همکاران، 1386).
نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از جمعیتی که پژوهشگر مایل است نتایج را به آنها تعمیم دهد( خوئی نژاد، 1385).
در این تحقیق نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای است که بر اساس آن استان به چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شده و از هر منطقه یک شهرستان به تصادف انتخاب شده که در نهایت چهار شهرستان اراک، ساوه ، دلیجان و تفرش مورد پرسشگری واقع شد.
نمونه گیری از جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران صورت گرفته است(مومنی،1387) .

مدیر سایت