مقاله رایگان درباره خط مشی ها و مسئولیت آموزشی و برنامه های آموزشی

مقاله رایگان درباره خط مشی ها و مسئولیت آموزشی و برنامه های آموزشی


Widget not in any sidebars

ح) آموزش و برنامه ریزی: برنامه ریزی در حقیقت مجموعه تدابیر در تعیین اهداف آتی سازمان و انتخاب مطلوبترین شیوه ها و راه ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مدت زمان مشخص است. با توجه به تعریف و اهمیت برنامه ریزی در سازمان، آنچه که مسلم است این است که ایجاد تفکر برنامه ریزی در سازمان خود به خود بوجود نمی آید یعنی افراد و مدیران سازمان خلق الساعه به اهمیت برنامه ریزی پی نخواهند برد. در اینجا اهمیت آموزش ملموس تر بنظر می رسد و آموزش از دو نظر می تواند در این زمینه رهگشا باشد: یکی اینکه ابتدائا باید اهمیت برنامه ریزی و توجه به آنان را درافراد به وجود آورد دوم این که ابزار برنامه ریزی را از طریق آموزش به آنان منتقل کرد بهرحال انجام برنامه ریزی که از اهمیت وافری در سازمان برخوردار است بدون توجه به آموزش امکان پذیرنیست. و به همین صورت سایر وظایف مدیریتی( سازماندهی، هدایت، کنترل…) که به نوعی با کارکنان مرتبط است با آموزش رابطه تنگاتنگی دارد.
قابل ذکر است که روزمرگی یکی از نتایج عدم توجه به آموزش است. اساسا تازگی و جدید بودن برنامه همیشه ایجاد اشکال می کند و برای آشنایی کارکنان با برنامه می بایستی به آموزش افراد توجه کرد.
ت) آموزش و برنامه های توسعه: یکی از متخصصان امر آموزش با عنایت به این که آموزش به منزله سنگ بنای اولیه خلق انسانهای نو تلقی می شود به نقش اساسی آموزش در توفیق برنامه های عمرانی تاکید می ورزد. ضمنا نامبرده خاطر نشان می کند که این مهم در صورتی میسر است که محیط اجتماعی آماده باشو. اساسا وقتی برنامه های توسعه به اجرا در می آیند ، جامعه از نظر ایجاد ، پیچیدگی و مسائل اجتماعی رشد می کند. لذا آموزش افراد که در فرایند آنآموزش از روی میل از حق شخصی خود به نفع جامعه چشم پوشی کنند ، اهمیت پیدا می کند.
آموزش محیط اجتماعی مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه فراهم می کند. آموزش کارکنان دولت در اولویت نخستین هزینه های سرمایه ای دولت قرار دارد و اگر در این زمینه کوتاهی شود آثار زیان بارش در همه برنامه های توسعه و عمران دولتی پایدار خواهد ماند.
آموزش کارکنان در سازمانها زمینه شکوفایی استعدادها و پرورش قابلیتهای کارکنان را فراهم می سازد و ضمن بهبود کیغیت کار، شرایط جایگزینی ارتقا و ترفیع مناسب شغلی را مهیا می کند از سوی دیگر چنین آموزشی در شکل فراگیر و کارامد خود میزان مشارکت مسوولانه افراد را در مدیریت بالا برده و سبب تسهیل مدیریت و پیشرفت نظام مدیریت در سازمانها می گردد پس آموزش عمر مفید تاسیسات و تجهیزات فنی را افزایش داده و از اتلاف سرمایه های مادی و انسانی می کاهد(وظایفی، 1372).
آموزش دارای کارکرد های دیگری هم هست که در اینجا فقط به ذکر عناوین آن اکتفا می کنیم:
کاهش نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم.
کاهش هزینه های عمومی ( از قبیل هزینه تعمیرات…) در سازمان.
افزایش سوددهی و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه کارکنان.
ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی انفرادی و خصوصی.
ایجاد حس انعطاف پذیری لازم در کارکنان.
بهبود کمی و کیفی خدمات تولیدات ارائه شده توسط سازمان.
کاهش میزان ترک خدمت.
کاهش مدت زمان یادگیری.
فراهم آوردن قابلیت انعطاف در کار در مورد بکارگیری ابزار آلات و شیوه های کاری مدرن.
10- تکریم شخصیت کارکنان(ابطحی،1368).

2-16- خط مشی ها و مسئولیت آموزشی
خط مشی های کلی مدیریت در هر سازمان راهنمای همه برنامه ریزی ها از جمله برنامه ریزی آموزشی است. در تعیین خط مشی های آموزشی لازم است ابتدا هدفهای اصلی سازمان مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خط مشی های آموزشی در جهت تامین آن هدفها وضع گردد.
از آنجا که هدفها و ماهیت کار مؤسسات یکسان و مشابه نیست نمی توان یکسری خط مشی های آموزشی استاندارد و یکسان پیشنهاد نمود ولی بطور کلی می توان گفت زمینه های عمده ای که در مورد آنها، خط مشی وضع می شود به قرار زیر است:
الف- هدفهای برنامه های آموزشی

مدیر سایت