مقاله رایگان درباره روشهای تصمیم گیری چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله رایگان درباره روشهای تصمیم گیری چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی


Widget not in any sidebars

V ماتریس بی مقیاس موزون و W یک ماتریس قطر ی از وزنهای بدست آمده برای شاخص ها می باشد.
٣- راه حل ایده آل مثبت (Ai+) و راه حل ایده آل منفی(Ai-) را مشخص نمایید.
۴- فاصله اقلیدسی هر گزینه را از راه حل ایده آل مثبت و منفی به صورت زیر بدست آورید:
5- نزدیکی نسبی Ai به راه حل ایده آل به صورت زیر محاسبه می گردد.
چنانچه Ai= Ai+ باشد ، آنگاه 0= di+ ، 1= Ci می شود و در صورتیکه Ai= Ai- باشد ، آنگاه0=di- ، 0= Ci خواهد شد، بنابر این هرگزینه Ai به راه حل ایده آل نزدیکتر باشد ، مقدارCi آن به یک نزدیکتر خواهد بود.
6-رتبه بندی گزینه ها در این مرحله انجام می گیرد و براساس ترتیب نزولیCi می توان گزینه های موجود را براساس بیشترین اهمیت رتبه بندی نمود.
2-35- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
در میان روشهای تصمیم گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از روشهایی است که دارای کاربردهای فراوان در مسائل مختلف تصمیم گیری می باشد و از لحاظ نظری نیز دارای بنیان قوی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از متدولوژی های قدرتمند حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره می باشد.که اساساً یک تئوری عمومی سنجش است که براساس پاره ای از اصول روانشناسی و ریاضی بنا شده که توانایی حل مسایل پیچیده را در زمینه های مختلف کمی و کیفی داراست.
این روش در سال 1980 توسط توماس ال ساعتی مطرح گردید فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رابطه میان هدف مسأله، معیارهای انتخاب و گزینه ها را در یک ساختار سلسله مراتبی نشان می دهد و از طریق مقایسات جفتی عناصر موجود در ساختار مسأله به وزندهی نهایی گزینه ها می پردازد.
این متدولوژی امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم کرده شکل زیر و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی را به صورت توام در مساله دارد. این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را فراهم می سازد. علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبه را تسهیل می سازد. همچنین میزان سازگاری تصمیم را نشان می دهد این امر از مزایای ممتاز این متدولوژی در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. به علاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است.(باباپور، 1387) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شکل 2-4 مشخص است.
یک حلقه نشان دهنده آن است که عناصر فقط با خودشان وابستگی دارند
گزینه ها
معیارها
هدف
عناصر
خوشه عناصر سطح
سلسله مراتب خطی
زیرمعیارها
شکل 2-4: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
خدمت
اطلاعات

مدیر سایت