مقاله رایگان درباره مدیریت منابع انسانی و تشریح اهداف آموزش

مقاله رایگان درباره مدیریت منابع انسانی و تشریح اهداف آموزش

در ارتباط با آخرین مرحله برنامه ریزی یعنی تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی دوره های آموزشی باید متذکر شد که برنامه ریزی در واقع آینده نگری است و اساس آن پیش بینی است.
Widget not in any sidebars

برنامه ریزیهای آموزشی ممکن است برای کوتاه مدت( تایکسال) ، میان مدت( تا پنج سال) وبلندمدت (از پنج سال به بالا ) طراحی شوند. در هر حالت، در این مرحله از برنامه ریزی آموزشی، پس ازتعیین اهداف دوره ها و ارزیابی امکانات ، محدودیتها و نظام ارزشی ، نوبت به تنظیم برنامه های اجرایی می رسد. در این آخرین مرحله برنامه ریزی آموزشی باید کلیه فعالیتهای آموزشی روزانه ، هفتگی و ماهانه کاملا پیش بینی و روشن گردد(ابطحی ، 1368).
2-6- تشریح اهداف آموزش
اصولا یادگیری زمانی کارایی و اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که شاگردان از هدف یا هدفهای آموزشی به خوبی آگاه شوند. لذا، لازم است که قبل از آغاز هر آموزشی برای مطمئن شدن از دست یابی دانش پژوهان به گونه ای از یادگیری موثر مطالب، هدف های آموزش و اثری که هر یک از این هدف ها بر تحصیلات و هم چنین خدماتشان در آینده خواهد داشت، کاملا تشریح گردد. یکی از مناسب ترین شیوه های مورد عمل این است که به هر یک از آنان گفته می شود که چگونه هر یک از مراحل آموزش بر روی تمامیت برنامه آموزشی تاثیر دارد. زیرا امر یادگیری یا شیوه ی “یادگیری تدریجی” بدون فهم چگونگی پیوند مراحل آموزشی مشکل بوده، نتیجه سودمندی نخواهد داشت، بنابراین یکی از عوامل مهم در فرایند یادگیری، آگاهی دانش جویان ازهدف های آموزشی است( بیان و شکیبا مقدم، 1372).
هدف های آموزشی یا بهسازی هر موسسه را به تناسب هدفهای سه گانه ای که برای نظام مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
هدف های اجتماعی
جامعه و هدف های آن محاط است بر کلیه ارگانهایی که در آن نشو و نما می کنند که در واقع می توان آنرا فراسیستم یا نظام فراگیر نام نهاد. بنابراین هدفهای اجتماعی سمت دهنده اصلی برنامه ها و عملیات موسسات و سازمانهای مختلف می باشد. توجه به اهداف مزبور مدیران و کارکنان را قادر می سازد تا بر مبنای ایدئولوژی ، فرهنگ، نظاماقتصادی و شعائر ملی، اهداف و نحوه حرکت به سوی آنها را در ارگانهای مربوطه ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضعی مشخص و شناخته شده برخورد نمایند.
درک عمیقتر مسائل اقتصادی، سیاسی، که در واقع رابطه مستقیم با هدفهای اجتماعی دارند ،برای طراحان و تصمیم گیران رده های عالی سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است واین واقعیت حاکی از آن است که مدیران باید از آموزشی برخوردار شوند که اینگونه توانائی ها را تقویت نماید.
هدف های سازمانی
تامین هدف های سازمانی ایجاب می کند که قابلیتها و مهارت هائی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت تقویت گردد. علاوه بر تخصص ها و مهارتهای مورد نیاز ، ایجاد روحیه تعاون ، کار مشترک و دسته جمعی ، پذیرفتن آگاهانه قوانین و مقررات و سنت ها و اخلاق مقبول اداری و سازمانی ، بوجودآوردن شیوه های رهبری اداری و مدیریت ، از جمله ویژگیهائی است که در تامین اهداف سازمانی کمک می کند.
برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران در رابطه با هدف های سازمان حداقل باید در جهت تامین تدریجی هر دو نیاز فوق مجهز و کارکنان را به تناسب نیاز از اینگونه توانائی ها هر چه بیشتر برخوردار نماید.
اهم مزایائی که در جهت نیل به اهداف سازمان می توان برای آموزش و بهسازی کارکنان قائل شده بشرح زیر خلاصه می شود:
بهبود در نحوه انجام وظیفه و کم و کیف کار.
امکان جایگزین کردن متخصص ها در شرایط اضطراری.
امکان استفاده از منابع داخلی و کاهش هزینه ها از این راه.
کاهش حوادث و ضایعات.
ایجاد ثبات بیشتر در سازمان.
کاهش میزان تفاوت ها و افزایش قدرت خودکاری.
هدف های کارکنان
وحدت و تناسب بین شخصیت افراد مسوولیت های واگذاری به آنها و دانش و توان انجام کار ، در وجود انسان ایجاد رضایت می کند. به عبارت دیگر انسان هر چه بهتر بتواند کاری را انجام دهد از خود و نتیجه کار خود راضی تر است. کاردانی نه تنها به استحکام و اتکای به خود می افزاید بلکه به عنوان یک سرمایه ارزنده حرفه ای و تخصصی اطمینان بخش زندگی مطلوب تر در آینده است. به عبارت دیگر هر قدر نظام آموزش ، بهتر و بیشتر بتواند توانائی های بالقوه افراد را به فعل درآورد نه تنها ، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند ، بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسانی است.
برای صعود به آسمان کمال ، مرکب راهوری وجود دارد ، این مرکب همان آموزش است و پیروی از روش های عقلانی و عملی. روش های جدید آموزش، همواره مطابق با احتیاجات روز در حال تغییر و توسعه هستند. به ویژه تکنولوژی و ابزار مکانیکی و فنی ( وسایل کمک آموزشی) که در انتقال آموزش نقش به سزایی دارند( میرسپاسی ، 1382).

مدیر سایت