مقاله رایگان درباره مسوول تعیین نیازهای آموزشی و مسوول رفع نیازهای آموزشی

مقاله رایگان درباره مسوول تعیین نیازهای آموزشی و مسوول رفع نیازهای آموزشی


Widget not in any sidebars

نیازهای آموزشی رسمی و غیر رسمی
نیازهای آموزشی ضمن کار و فارغ از کار
نیازهای آموزشی فردی و گروهی (Soriano, 1997).
2-9- مسوول تعیین نیازهای آموزشی
قبل از هر مقام مسوولی خود “فرد” است که باید نیاز آموزشی خود را تشخیص دهد و معمولا این کار را انجام می دهد. “فرد” بهتر از هر شخص دیگری نارساییها و کمبودهای خود را تشخیص می دهد و می داند برای آینده خود با توجه به جریان خدمتی پیش بینی شده اش به چه میزان دانش و مهارت نیاز دارد و یا از نظر رفتار و طرز تلقی چه تغییرات مطلوبی را باید در خود ایجاد نماید. گذشته از خود فرد، سازمان مسوول یا کارشناس آموزش، موظف به تعیین نیاز آموزشی سازمان خود است. البته سرپرستان مستقیم و مدیران سطوح بالاتر سازمانی نیز در تشخیص و تعیین نیازهای آموزشی دخیل و مسوولند.
اهم وظایف مسوول آموزش را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
برآورد احتیاجات آموزشی از طریق بررسی آمارها و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی، نظر خواهی از سرپرستان و مدیران، انجام بازدید و بازرسی های لازم با کمک و هماهنگی سرپرستان اجرائی، مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و تکنولوژی در رابطه با کار موسسه و پیشنهاد آموزشهای جدید.
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی های کارکنان و تعیین کمبودها و نارسائیهای تخصصی، فکری و ارزشی.
تنظیم برنامه های آموزشی با توجه به تمام ملاحظات بند فوق.
پیش بینی وسایل، مربی، کلاس درس و سایر تسهیلات لازم جهت آموزش.
نظارت در اجرای صحیح برنامه های آموزشی.
تشویق کارکنان و حتی مدیران و سرپرستان به کسب دانش و افزایش مهارتهای لازم.
کنترل و ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی.
تنظیم گزارشات بعد از آموزش و ارائه این گزارشات به مدیریت موسسه، در این گزارشات معمولا نتیجه اجرای برنامه های آموزشی، نواقص و کمبودها و سرانجام اقداماتی که در جهت رفع نواقص اعمال یا پیشنهاد شده گنجانده می شود(میرسپاسی، 1382).
2-10- مسوول رفع نیازهای آموزشی
آموزش کارکنان دولت و تجهیز آنان به تخصص ها و مهارتهای مورد نیاز همواره به عنوان یکی از هدفهای مهم و اساسی در جهت تحول نظام اداری مورد توجه بوده است. از آنجا که نظام آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پاسخگوی نیازهای واقعی مشاغل موجود موجود در بخش دولتی نمی باشد، تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.
پس از تشخیص و تعیین نیازهای آموزشی، خود فرد، سرپرست مستقیم او و مدیر آموزش مسوول رفع نیازها هستند. هر یک به سهم خود و با همکاری یکدیگر باید در رفع نیازها بکوشند ولی مسوول اصلی ” واحد آموزش” یا مسوول آموزشی سازمان است(ابطحی، 1368).
2-11- روشهای آموزش و توسعه
روشهای آموزش و توسعه را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
روشهایی که اساسا ماهیت اطلاعاتی یا انتقالی دارند، به این معنا که از ارتباط یک طرفه ای استفاده می شود که اطلاعات را به یادگیرندگان منتقل می کند.
روشهایی که اساسا ماهیت تجربی دارند، به این معنا که یادگیرنده با مربی یا کامپیوتر، یا سایر آموزشگران مهارت مورد نظر را اجرا و تمرین می کند.

مدیر سایت