مقاله رایگان درمورد آبهای زیرزمینی و عوامل فیزیکی

مقاله رایگان درمورد آبهای زیرزمینی و عوامل فیزیکی


Widget not in any sidebars

لایه شنی زهکش ثانویه شیرابه: وظیفه این لایه جمعآوری و زهکش شیرابه عبور کرده از لایه سیلت-رسی متراکم اولیه است.
لایه سیلت رسی متراکم شده ثانویه: این لایه دومین لایه مانع انتقال آلودگی به پایین است.
لایههای رسوبی طبیعی: این لایهها همان رسوبات و مواد زمینشناسی هستند که بصورت طبیعی در زیر محل دفن وجود داشته و حد فاصل لندفیل و سفره آبهای زیرزمینی موجود در زیر محل دفن هستند.
در شکل 2-4 نحوه اجرای هر یک از لایهها در یک لندفیل در حال ساخت مشاهده میشود.
شکل ‏24: لایههای مختلف یک لندفیل در حال ساخت ]11[
شیرابههای زهکشی شده از کف مدفن، بصورت ثقلی، از طریق شبکه لولهگذاری به داخل یک مخزن شیرابه واقع در کنار مدفن منتقل شده و نگهداری میشوند (شکل 2-5). سپس شیرابه توسط پمپ به ایستگاه تصفیه شیرابه منتقل و تصفیه میشود ]11[.
شکل ‏25: مخزن جمعآوری شیرابه لندفیل کینگاستون کانادا ]11[
در صورتی که مدفن در یک اقلیم خشک ساخته شده و شیرابه حاصل از رطوبت زباله‌ها و فعل و انفعالات شیمیایی و بیولوژیک کم باشد، ممکن است ارتفاع یا حد شیرابه جمع شده در حوضچه در طول عمر مدفن زیاد نباشد. در این صورت شیرابه در کف مدفن باقیمانده و به مرور زمان از میزان آلایندگی آن کم می‌شود.
لایههای مانع انتقال آلودگی
به مجموع لایههای زهکش شیرابه و لایههای سیلت- رسی متراکم شده، لایههای مانع انتقال آلودگی گفته میشود. این مجموعه در زیر لندفیل با عنوان سیستم مانع انتقال آلودگی تحتانی (BBS) شناخته شده و جهت حفاظت آبهای زیرزمینی در برابر آلودگی در نتیجه نشت شیرابه تعبیه میشود. وظیفه این سیستم جلوگیری، کاهش و یا کنترل حرکت آلاینده، که غالباً ناشی از نفوذ شیرابه از میان لاینر تحتانی لندفیل در نتیجه انواع حرکت یونهای با پتانسیل آلایندگی است، میباشد. در مبحث طراحی لندفیل، BBSها، بر اساس تعداد لاینر و لایه زهکش، به سه نوع اصلی سیستمهای تک لاینری، سیستم لاینرهای کامپوزیت (چندلایه) و سیستمهای لاینری دوتایی تقسیم میشوند که در زیر به شرح آنها میپردازیم.
سیستمهای تک لاینری (SLS)
یک SLS، شامل یک جزء دارای مواد درزگیر (آببند) (لاینر معدنی یا مصنوعی) و یک لایه زهکش در بالای آن است که شیرابه را جمعآوری و انتقال میدهد (شکل 2-6، الف). این سیستم در اروپای غربی معمولاً برای لاینر تحتانی لندفیل زبالههای خنثی استفاده میشود.
سیستم لاینرهای کامپوزیت (CLS)
این نوع BBSها مشتمل بر یک لاینر معدنی و یک لاینر دارای مواد مصنوعی یا مواد درزگیر آسفالتی هستند (شکل 2-6، ب). این سیستم میتواند ترکیبی از مزایای هر دو نوع ماده درزگیر باشد و در نتیجه، باعث کاهش هر گونه حرکت یونها در عرض لاینر شود. CLSها عموماً در پی لندفیل زبالههای بیخطر (زبالههای خانگی) بکار میروند.
سیستمهای لاینری دوتایی(DLS)
این سیستم دارای دو مجموعه لاینر-زهکش بوده و سیستم جمعآوری شیرابه در جایی بالای لاینر اولیه قرار دارد. بین لاینر اولیه و لاینر ثانویه یک لایه زهکش جهت کنترل نشت شیرابه و انتقال آن در صورت عبور شیرابه از لاینر فوقانی، کار گذاشته میشود (شکل 2-6، ج). برای لاینرها و زهکشها هر دو نوع مواد مصنوعی و معدنی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در برخی کشورها (مانند ایالات متحده آمریکا) از DLSها در لندفیل زبالههای خطرناک استفاده میشود. این سیستم اجازه مشاهده سرعت نشت را به اپراتور داده و در صورتی که نرخ نشت متجاوز از مقدار خاصی شود، تمهیدات لازم توسط مسئولین انجام میشود ]12[.
الف- سیستمهای تک لاینری
ب- سیستم لاینرهای کامپوزیت
ج- سیستمهای لاینری دوتایی
شکل ‏26: انواع سیستمهای لاینری ]12[
مواد درزگیر
کنترل نشت و ایجاد مانع هیدرولیکی یکی از مسائل مهم در ساخت لندفیلهای مهندسی-بهداشتی می‌باشد. دانشمندان کوشیده‌اند تا راه حل مناسبی در این مورد پیدا کنند. بیش از سه دهه از مطرح شدن BBSها گذشته و تأکید این سیستمها بر توسعه شناخت مواد درزگیر غیرقابل نفوذ در برابر نشت شیرابه و مقاومت طولانی مدت آن در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در پی لندفیل بوده است. در زیر انواع لاینرها بر اساس نوع مواد درزگیر مورد بررسی قرار میگیرد.
لاینرهای رسی متراکم (CCL)
بیشتر موادی که عموماً در ساختار CCLها استفاده میشود، خاکهای طبیعی چسبنده است. ویژگی این خاکها از نظر عملکرد درزگیری و مقاومت برشی، وابسته به ترکیب (توزیع دانهبندی ذرات و کانیهای سازنده) و کیفیت (چگالی، نسبت تخلخل و محتوای رطوبت) میباشد ]12[. نوع و مقدار کانیهای رسی در خاکهای طبیعی مهمترین فاکتور است. خاکهای رسی به لحاظ داشتن انواع کانیهای رسی با مقادیر متفاوت جذب آب و املاح، نسبت به دیگر خاکها ارجحیت دارند. به دلیل اندازه ریز منافذ و ساختار پیچیده خلل و فرج، رسها دارای نفوذپذیری بسیار پایینی هستند. مساحت زیاد سطوح ویژه آنها، به این کانیها اجازه میدهد واکنشهای قوی شیمیایی و فیزیکی میان فاز مایع و گونه حل شدنی، تحت نیروهای دافعه الکترواستاتیک، جذب و واکنشهای تبادلی ویژه کاتیونی رخ دهد؛ این واکنشها مسئول نگه داشتن ترکیبات شیرابه در لندفیل هستند ]4[.

مدیر سایت