مقاله رایگان درمورد استانداردها و دانه بندی

مقاله رایگان درمورد استانداردها و دانه بندی

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)(روش استات سدیم)
پنج گرم خاک در داخل یک لوله سانتریفوژ mL100 ریخته شد و به آن mL33 استات سدیم نرمال بافر شده در 2/8 pH= اضافه گردید. سپس پنج دقیقه تکان داده شد و پنج دقیقه در 3000 دور در دقیقه سانتریفوژ گردید. بعد از آن محلول زلال رویی دور ریخته شد. این کار سه بار دیگر انجام شد. سپس خاک با مخلوط آب و الکل به نسبت مناسب شستشو داده شد تا EC محلول رویی به کمتر از s/cmμ40 برسد. بعد از آن mL33 ر استات آمونیوم نرمال بافر شده در7pH= اضافه گردید و پس از پنج دقیقه تکان دادن و پنج دقیقه سانتریفوژ کردن در 3000 دور در دقیقه (rpm)، محلول زلال رویی در یک بالن 100 میلیلیتری جمعآوری شد. این کار دو بار دیگر انجام گردید. پس از به حجم رساندن با استات آمونیوم، غلظت سدیم در محلول استخراجشده به وسیله دستگاه فلیمفتومتر کورنینگ مدل400 اندازهگیری شد و ظرفیت تبادل کاتیونی آن از فرمول زیر محاسبه شد:
Widget not in any sidebars

معادله ‏31
اندازهگیری pH خاک (روش CaCl2)
به منظور تهیه سوسپانسیونی با نسبت یک به پنج، 10 گرم خاک در یک بشر 100میلیلیتری ریخته شد و به آن mL50 محلول CaCl2 01/0 مولار اضافه گردید. پس از نیم ساعت هم زدن، pH سوسپانسیون بوسیله دستگاه pHمتر هانا مدل HI-9017 اندازهگیری شد.
مواد آلی (کربن آلی)
یک گرم خاک عبور کرده از غربال mm5/0، در یک ارلن مایر 250 میلیلیتری ریخته شد و به آن mL10 دیکرومات پتاسیم یک نرمال و mL20 اسید سولفوریک غلیظ اضافه گردید. پس از گذشت 30 دقیقه، به آن mL100 آب مقطر و حدود 5 تا 10 قطره معرف ارتوفنانترولین اضافه شد. سپس سوسپانسیون بوسیله سولفات فرو نیم نرمال استاندارد شده، تیتر گردید. با استفاده از حجم سولفات فرو مصرفی و رابطهی زیر درصد کربن آلی خاک محاسبه گردید:
معادله ‏32
کربنات کلسیم معادل (آهک) (CCE)
یک گرم خاک در یک بشر 50 میلیلیتری ریخته شد و به آن mL10 اسید کلریدریک یک نرمال استاندارد شده اضافه گردید. محتویات بشر در دمای 70-60 درجه سانتیگراد حمام آبی به مدت نیم ساعت حرارت داده شد. اسید باقیمانده، با سود یک نرمال استاندارد شده تیتر شد. با استفاده از حجم سود مصرفی و رابطه زیر درصد CCE خاک محاسبه گردید:
معادله ‏33
آزمایشات مکانیک خاک
برای پی بردن به خواص فیزیکی و مکانیکی نمونهها، آزمایشات فیزیکی از قبیل دانهبندی، حدود اتربرگ، آزمایش تعیین چگالی ویژه و آزمایش تراکم بر روی خاک مورد مطالعه انجام شد، که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم.
آزمایش دانهبندی
اولین گام در شناخت خواص مهندسی خاکها، آشنایی با اندازه دانهها در توده خاک است. به نحوه توزیع دانهها با اندازه مختلف در نمونه خاک، دانهبندی اطلاق میشود. برای تعیین دانهبندی معمولاً از یک سری الک استاندارد که رویهم قرار داده شده و به سمت پایین ریزتر میشوند، برای ذرات بزرگتر از mm075/0 (مش 200) و آزمایش هیدرومتری برای ذرات عبور کرده از الک 200، استفاده میشود ]124[. هدف اصلی از کنترل منحنی دانه بندی خاک، بررسی مقادیر عبور کرده از الک 200 می‌باشد؛ که اثر بسزایی بر ویژگیهای مهندسی خاک از قبیل مقاومت برشی، تراکمپذیری، هدایت هیدرولیکی و غیره، دارد. روش آزمایش دانهبندی طبق استانداردهای ASTM D421-87 و ASTM D422-87 بر روی نمونه خاک به شرح زیر است:
دانهبندی با الک ( برای ذراتی با قطر بزرگتر از mm075/0)
مقدار 2 کیلوگرم از نمونهی خاک بر روی سری الکهایی که با شماره مش 4، 10، 20، 40، 60، 100 و 200 به ترتیب از بالا به پایین روی هم گذاشته شده بود، ریخته شد. بعد از آن سری الکها بر روی شیکر قرار داده، به مدت 10 دقیقه تکان داده شد. سپس جرم خاک باقیمانده بر روی هر الک توزین شد و درصد آن را نسبت به کل جرم نمونهی خاک محاسبه گردید.
هیدرومتری به روش بایوکاس (برای ذراتی با قطرکمتر از mm075/0)
40 گرم خاک در یک ارلن مایر 500 میلیلیتری ریخته شد و به آن 100 میلیلیتر محلول هگزامتافسفاتسدیم 04/0 مولار و250 میلیلیتر آب مقطر اضافه گردید. سوسپانسیون حاصله به مدت 24 ساعت به حال خود رها شد و سپس به یک سیلندر یک لیتری انتقال داده شد و با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانیده شد. پس از همزدن، قرائتهای 40 ثانیه و دو ساعت انجام شدند. بعد از تصحیح دما و غلظت هگزامتافسفات سدیم، درصدرس، سیلت و شن از روابط زیر محاسبه گردید:
معادله ‏34
معادله ‏35
معادله ‏36
از این روش هیدرومتری برای تعیین بافت خاک استفاده میشود.
هیدرومتری به روش ASTM

مدیر سایت