مقاله رایگان درمورد انتخاب نمونه و استاندارد

مقاله رایگان درمورد انتخاب نمونه و استاندارد


Widget not in any sidebars

جدول ‏33: مشخصات لئوناردیت مورد استفاده
مشخصات لئوناردیت
مقدار
مواد آلی
60%
هومیک + فولویک اسید (کل)
65%
رطوبت
35%
pH
3-5
میزان بور
ppm 86/0
آزمایشات جذب
در این مطالعه برای پی بردن به میزان جذب کادمیم در لاینر رسی از آزمایشی موسوم به آزمونهای بچ بر اساس استاندارد ASTM D 4646-87 استفاده شد؛ بدین ترتیب که مقدار یک گرم خاک (معادل خاک خشکشده در آون) توزین و به لولههای فالکن استریل منتقل گردید. بعد از آن محلول محتوی کادمیم با نسبت 1:20 به خاکهای مورد مطالعه اضافه شد. برای آزمایش جذب خاک رسی و لئوناردیت، این نسبت به 1:10 تغییر داده شد. پس از اضافه کردن محلول به حجم خاک، درب لولهها بسته و به مدت 24 ساعت در دستگاه شیکر با دور rpm29 تکان داده شدند. 24 ساعت زمانی است که طبق مطالعات گذشته برای به تعادل رسیدن برهمکنشهای خاک و محلول، مناسب میباشد. پس از اتمام زمان تعادل، نمونهها به مدت 5 دقیقه با دور rpm3000 سانتریفوژ شدند. فاز جامد و فاز محلول تفکیکشده، توسط یک فیلتر غشایی با اندازه منفذ mµ 2/0 از یکدیگر جدا شده و غلظت تعادلی(Ce) حاصله توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی اندازهگیری شد.
به علت اینکه آزمایش جذب در دو مرحله، یک برای انتخاب نمونه خاک مناسب جهت استفاده در لاینر و دیگری برای تعیین مقادیر جذبی خاک رسی منطقه مورد مطالعه در مقایسه با خاکهای تیمار شده با کانی لئوناردیت، انجام گرفته است، برای هر سری آزمایش میبایست محلول مجزا با غلظتهایی متفاوت تهیه کرد که در زیر به آن اشاره میشود.
تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب انتخاب نمونه مناسب
برای این آزمایش، 016/0گرم کلرید کادمیم (دارای وزن ملکولی 317/183گرم) محصول شرکت مرک، برای تهیه محلول مادر ppm100، در بالن ژوژه mL100 ریخته و بعد اضافه کردن مقداری آب دیونیزه و حل کردن آن، محلول به حجم رسانده شد. برای تهیه محلولهای آلایندهی کادمیمی با غلظتهای 5/2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و mg/L40، بترتیب 5/2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و mL10 از محلول ppm100 کادمیم برداشته و به طور مجزا در بالنهای ژوژه ریخته و با محلول کلرید کلسیم 01/0 مولار به حجم یک لیتر رسانده شد. سپس به نسبت 1:20 به نمونههای خاک اضافه گردید. این آزمایش برای هر نمونه در سه تکرار انجام شد.
تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب تیمارهای مختلف لئوناردیت
در این آزمایش، 081/0گرم کلرید کادمیم، برای تهیه محلول مادر ppm500، در بالن ژوژه mL100 ریخته و بعد از حل کردن آن در مقداری آب دیونیزه، به حجم رسانده شد. برای تهیه محلولهای کادمیم، با غلظتهای 5، 10، 15، 20، 25، 40، 60، 80 و mg/L100، بترتیب 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 4، 6، 8 و mL10 برداشته در بالن ژوژه mL50 ریخته و با محلول کلرید کلسیم 01/0 مولار به حجم رسانده شد. سپس به نسبت 1:10 روی نمونههای خاک ریخته شد. این آزمایش برای هر نمونه در سه تکرار انجام شد.
آزمایش انتشار مولکولی
برای بدست آوردن ضریب انتشار خالص یک بعدی، باید از مدلی استفاده کرد که سایر مکانیسم‌های انتقال آلودگی در آن وجود نداشته باشد. در نتیجه مدلی که از لاینر ساخته میشود باید حالت اشباع یا نزدیک به اشباع داشته و سطح زیرین آن در برابر نفوذ یا خروج آب، کاملاً ایزوله باشد تا انتقال به طریقه فرارفت منتفی گردد. برای این منظور ستونهای انتشار مانند دستورالعملی که در زیر میآید تهیه گردیدند.
تهیه ستونهای انتشار (مدل لاینری)
محفظهای که ستونهای خاک در آن آماده میشوند باید در مقابل هر گونه فشار ناشی از چکش متراکم کننده و فشارهای تورم احتمالی کانیهای رسی موجود در خاک، مقاوم بوده و تغییر شکل ندهد. به همین جهت از لولههای پلیکا فشار قوی، به قطر داخلی cm10 و طول حدود cm21 استفاده شد. یک طرف لوله توسط صفحهای شیشه‌ای مسدود گردید. برای آب‌بندی و چسباندن لوله و صفحه شیشه‌ای به هم، چسب آکواریوم بکار گرفته شد؛ زیرا هم عمل آب بندی را به خوبی انجام می‌دهد و هم انعطاف‌پذیری خوبی داشته و در اثر جابجایی یا تکان دادن مدل (به هنگام تراکم خاک) ترک بر نداشته و کارایی خود را از دست نمی‌دهد. توجه شود که لوله پلیکا و شیشه هیچ گونه واکنش شیمیایی با خاک یا محلول کلرید کادمیم ندارند. بنابراین انتظارات ما از یک مدل برای اندازه‌گیری ضریب انتشار خالص یک بعدی با استفاده از مدل ذکر شده برآورده میشود. برای اینکه شیشه تحمل ضربات چکش تراکم را داشته باشد و شکسته نشود، از شیشه mm7 استفاده کرده و در هنگام انجام عمل تراکم، ستون باید بر روی سطح کاملاً صاف قرار گیرد.

این مطلب را هم بخوانید :
سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

مدیر سایت