مقاله رایگان درمورد اکسیداسیون و نیکل

Ladder to the star abstract concept . 3D rendering.

Pseudomonas aeruginosa BS2 [do_widget id=kl-erq-2]
Mobilized Cdand Pb
Lipopeptide
Rhamnolipids
Bacillus sp. J119
Pseudomonas aeruginosa
Increased in above-ground tissue Cd content in tomato، maize and rape plants
Mobilized Cu
پارامتر بعدی که در استخراج فلزات توسط گیاه نقش دارد، ترشح مواد پلیمری خارجسلولی (EPS)، پلیساکارید و پروتئین است که نقش مهمی در کاهش کمپلکس فلزات سمی و جابهجایی فلزات در خاک بازی میکند، برای مثال جوشی و جوواکار در سال 2009 تجمع کادمیوم و کروم بعد از تلقیح EPS تولید شده توسط ازتوباکتر بررسی کردند و متوجه شدند که قادر به اتصال 2/15 میلیگرم برگرم کادمیوم و 9/21 میلیگرم برگرم کروم شدند. علاوه بر این آنها نشان دادند که ازتوباکتر در خاک آلوده به فلز، با جذب توسط گندم مقدار کروم و کادمیوم را به ترتیب به میزان 4/. و 5/. کاهش داده است. به طور مشابه گنزالزچاوز و همکارانش در سال 2004 توانایی قارچ میکوریز آربوسکولار تولیدکننده گلیکوپروتئین نامحلول، گلومالین را برای تجمع فلزات سنگین نشان دادند و فهمیدند که 3/4 میلیگرم از مس، 1/1 میلیگرم سرب، 1/0 میلیگرم کادمیوم در هر گرم گلومالین میتواند از خاک آلوده به فلز استخراج بشود، که در جدول (2-8) لیستی از میکروارگانیسمهای مولد گلیکوپروتئین آورده شده است.
جدول(2-8). میکروارگانیسمهای مولد گلیکوپروتئین
Polymeric substances and glycoprotein
Microorganisms
Microbial effects on metals
Extracellular polymeric substances or cell walllipopolysaccharides
Glomalin
Azotobacter spp
Glomus mosseae
Immobilized Cd and Cr and decreased their uptakeby Triticum aestivum
Immobilized Cu، Pb and Cd and accumulated metals in a non-toxic form to increase plant fitness and soil quality
کاهش متال و اکسیداسیون نیز از مکانیسهای دیگر در ارتقاء تجمع فلزات و جذب آن در بافت گیاهی است، به طور مثال : باکتریهای اکسیدکننده گوگرد در ریزوسفر به منظور ارتقاء تجمع مس در خاکهای آلوده و جذب آن توسط بافت گیاهی گزارش شدهاند. به طور مشابه چن و لین در سال 2001 اشاره کردند که باکتریهای اکسیدکننده آهن و گوگرد از طریق واکنش اکسیداسیون باعث افزایش جذب فلزات در خاک شدند. باکتریهای مرتبط با گیاه میتوانند از طریق واکنشهای کاهش متال، نیز منجر به تجمع فلزات سنگین در ریزوسفر شوند، برای مثال : چاترجی و همکارانش در سال 2009 گزارش کردند که تلقیح باکتری مقاوم به کروم در دانه فلفل سبز رشد یافته در خاک آلوده به کروم باعث شده که جذب کروم درون ساقه و ریشه نسبت به کنترل 56% کاهش یابد. علاوه بر این همزیستی فلز اکسیدکننده و کاهش میکروبها در تجمع فلزات سنگین در خاکهای آلوده مورد مطالعه قرار گرفته است، که بلچینی و همکارانش گزارش دادند که تلقیح باکتری کاهشدهنده آهن و باکتری اکسیدکننده آهن/گوگرد به میزان قابل توجهی باعث افزایش حرکت مس، کادمیوم، روی و جیوه تا 90% شدهاند که این تاثیر به متابولیسم اکسیدکننده و کاهش میکروبها مربوط میشود.چندین نویسنده، به مکانیسم جذب باکتری در کاهش جذب فلز در گیاه اشاره کردند. مدهایان و همکارانش در سال 2007 مشاهده کردند که تلقیح باکتری جذبکننده فلز، برخلدریا و مگناپورتاوریزا باعث کاهش تجمع نیکل و کادمیوم در ریشه و ساقه گوجه فرنگی شده است. ویواز و هکارانش در سال 2006 نشان دادند که تلقیح برویباسیلوسسویهB-1، غلظت روی در بافت ساقه را کاهش داده است، که در جدول (2-9) به معرفی برخی از میکروارگانیسمهای اکسیدکننده و احیاءکننده پرداختهایم.
جدول(2-9). میکروارگانیسمهای اکسیدکننده و احیاءکننده
Oxidation and reduction reaction
Microorganisms
Microbial effects on metals