مقاله رایگان درمورد حفاظت محیط زیست و دفن مواد زائد

مقاله رایگان درمورد حفاظت محیط زیست و دفن مواد زائد

لاینرهای معدنی متناوب (AML)
از این نوع لاینرها میتوان به مخلوطی از خاک به همراه مواد درشتدانهای که در محل لندفیل متراکم میشوند (CGL)، اشاره کرد. خاکهای رسی مواد طبیعی هستند که گاهی اوقات در محل یا اطراف مکان ساخت لندفیل، در دسترس نیستند. در چنین وضعیتی AMLها بکار گرفته میشوند. برای ساخت این نوع لاینرها، مواد درشت دانه به همراه مقدار کافی از مواد ریزدانه (بنتونیت)، جهت پرکردن منافذ، برای رسیدن به کمترین هدایت هیدرولیکی، مخلوط و در پی لندفیل ریخته شده و متراکم میشوند.
Widget not in any sidebars

لاینرهای رسی-مصنوعی (GCL)
لاینر GCL متشکل از مواد مصنوعی به همراه بنتونیت است. لایه بنتونیت وقتی که حالت هیدراته دارد به عنوان ماده آببند عمل میکند و تقریباً mm10-6 ضخامت دارد. بنتونیت در بین دو لایه ژئوتکستایل پیچیده شده و توسط کوکزدن، پانچ کردن یا چسب، این سه لایه به هم متصل میشوند.
لاینرهای آسفالتی (AL)
آسفالت، بتن و قیر مدت طولانی است که در مهندسی هیدرولیک، با هدف آببندی (مانند استفاده به عنوان هسته ناتراوا یا درزگیری سطوح سدها و همچنین برای روکش مخزنها)، بسیار موفق عمل کردهاند. همچنین در محلهایی که خاکهای رسی در دسترس نیستند، لاینرهای آسفالتی کاربرد فوقالعادهای به عنوان BBS برای لندفیل زبالههای خانگی داشتهاند. در کشورهای سوئیس و آلمان آسفالت یکی از اجزای اصلی لاینرهای متناوب در لندفیلهای مهندسی است ]12[.
شیرابه
یکی از مشکلاتی که در محلهای دفن مواد زائد مطرح میگردد، شیرابههایی است که در اثر عبور آب باران و یا آبهای زهکشی نشده در محل دفن، از لایههای مواد زائد عبور کرده و پس از انحلال بسیاری از مواد محلول در طبقات دفن شده، به سوی سفرههای آب زیرزمینی جریان مییابند و چنانچه این شیرابهها حاوی ترکیبات سمی باشند، باعث ایجاد صدمات جبرانناپذیری به منابع آب میگردند. هرچه فاصله سطح آب زیرزمینی تا کف انباشت کمتر باشد، آلودگی سفره آب زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه در خاک بیشتر خواهد بود. طبیعی است که عوامل دیگری مانند نفوذپذیری خاک زیر لندفیل، شدت بارندگی، حداکثر غلظت مواد آلودهکننده و عمر لندفیل نیز در شدت آلودگی آب زیرزمینی مؤثر خواهند بود. طبق مطالعه انجام یافته در ایلینویز چیزی کمتر از نصف بارش که از 51 تا 137 سانتیمتر در سال تغییر میکند، در مواد زائد نفوذ کرده و تولید شیرابه میکند ]13[. برای تعیین خطرات ناشی از مواد موجود در شیرابه، عاملی بنام سمیت (EP) تعریف میشود. این عامل توسط آزمایش TCLP که در ژوئن سال 1986 توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا پیشنهاد شد، تعیین میشود. در این آزمایش، روش کروماتوگرافی گازی یا اسپکترومتری جرمی برای اندازهگیری 38 ماده سمی آلی و روش جذب اتمی برای اندازهگیری فلزات سنگین در نظر گرفته شد ]14[. فهرست مواد شیمیایی اندازهگیری شده در آزمایش TCLP در جدول2-1 آمده است.
جدول ‏21: فهرست مواد خطرناک در آزمایش TCLP ]14[
آستانه سمیت
(mg/L)
نوع ماده خطرناک
آستانه سمیت
(mg/L)
نوع ماده خطرناک
000/5
000/5
000/100
700/0
050/0
000/1
400/14
070/0
030/0

مدیر سایت