مقاله رایگان درمورد درجه حرارت و خشک کردن

مقاله رایگان درمورد درجه حرارت و خشک کردن


Widget not in any sidebars

حذف کربنات کلسیم(CaCO3)
بسته به درصد رس، مقدار مشخصی از خاک در یک بشر 500 میلیلیتری ریخته شد و به آن mL250 استات سدیم نرمال (5pH=) اضافه گردید و تا کاهش شدت واکنش، یعنی ناپدید شدن حبابهای گاز CO2 ، بهم زده شد. سپس سطح بشر با یک شیشه ساعت پوشانده شد و در حمام آبی با درجه حرارت °C80 قرار گرفت. پس از 12 ساعت نمونهای از خاک برداشته شد و پس از خشک کردن در آون، چند قطره اسیدکلریدریک شش نرمال به آن اضافه گردید. در صورت عدم جوشش، محلول استات سدیم به خارج سیفون شد، در غیر این صورت پس از سیفون نمودن محلول رویی، مجددا mL250 استات سدیم نرمال (5pH=) به بشر اضافه گردید و در حمام آبی قرار داده شد و مراحل بعدی تکرار گردید.
حذف مواد آلی
در این مرحله نسبت خاک به آب باید یک به یک تا دو به یک باشد. در ابتدا mL5 محلول پراکسید هیدروژن (H2O2) 30 درصد حجمی اضافه شد و پس از بهم زدن تا فروکش کردن جوشش صبر گردید. این عمل آنقدر ادامه یافت تا دیگر جوششی مشاهده نشد. سپس بشر در حمام آبی با درجه حرارت 65 تا 70 درجه سانتیگراد قرار داده شد و افزودن آباکسیژنه تا مشاهدهی عدم جوشش ادامه یافت. پس از آن برای از بین بردن آباکسیژنه اضافی حدودا یک ساعت حرارت دادن ادامه یافت (از خشکشدن نمونه احتراز گردید). سپس نمونه به یک لوله سانتریفوژ منتقل شد و در 1600 تا rpm2200 به مدت 10 الی 15 دقیقه سانتریفوژ گردید و محلول رویی دور ریخته شد. در صورت پراکنش ذرات خاک چند قطره MgCl2 نیم مولار اضافه گردید.
حذف اکسیدهای آهن آزاد
نمونه خاک پس از حذف آهک و مواد آلی به یک بشر منتقل شد و به آن mL40 محلول سیترات سدیم 3/0 مولار و mL5 محلول بیکربنات سدیم 5/0 مولار اضافه گردید. سپس در حمام آبی با درجه حرارت °C80 قرار داده شد. بعد از آن یک گرم دیتیونات سدیم (Na2S2O4) به اضافه گردید و به مدت یک دقیقه به طور پیوسته و برای 15 دقیقه گاهگاهی بهم زده شد. برای جلوگیری از تشکیل FeS ، درجه حرارت، پایینتر از °C80 نگهداشته شد. پس از 15 دقیقه، mL10 محلول کلرید سدیم اشباع و mL10 استون به سوسپانسیون اضافه شد و به منظور تسریع در هماوری، ضمن همزدن در حمام آب، گرم گردید. سپس سوسپانسیون به یک لوله سانتریفوژ منتقل شد و به مدت 10 تا 15 دقیقه در 1600 تا rpm2200 سانتریفوژ گردید و محلول صاف رویی دور ریخته شد. بعد از آن دو یا چند بار به نمونه محلول سیترات سدیم اضافه شد و بعد از تکان دادن با همان دور و مدت زمان قبلی سانتریفوژ گردید و محلول صاف رویی دور ریخته شد.
جداسازی بخش رس
پس از انجام تیمارهای مقدماتی، نمونه خاک به یک بشر منتقل شد و به آن mL10 محلول هگزامتافسفاتسدیم اضافه گردید و به مدت 5 دقیقه با همزن مکانیکی همزده شد. سپس سوسپانسیون به یک سیلندر یک لیتری منتقل گردید و با آب مقطر به حجم رسانده شد و بعد از آن به مدت یک دقیقه با همزن دستی بهم زده شد و پس از حدود هشت ساعت (براساس قانون استوکس و با توجه به درجه حرارت) تا عمق 10 سانتیمتری از سطح، سیفون گردید. این عمل تا زمان زلال شدن تا عمق 10 سانتیمتری ادامه یافت. به منظور هماوری سوسپانسیون رس حاصله، از محلول یک مولار کلرید سدیم استفاده شد و محلول صاف رویی سیفون گردید. رس هماوری شده به یک لوله سانتریفوژ منتقل شد و به مدت 15 دقیقه در rpm1500 سانتریفوژ شد. سپس به منظور حذف NaCl ،mL10 متانول 95درصد اضافه گردید و پس از پنج دقیقه تکان دادن و سانتریفوژ کردن (با همان دور و زمان قبلی) محلول صاف رویی دور ریخته شد. این عمل 5 بار تکرار گردید.
اشباع کمپلکس تبادلی
اشباع با منیزیم
به منظور اجتناب از رسوب Mg(OH)2 ، pH سوسپانسیون با افزودن قطره قطره اسید کلریدریک 1/0 مولار به حدود 5/3 تا 4 رسانده شد و سپس با افزودن mL5 استات منیزیم پنج مولار، غلظت منیزیم در سوسپانسیون به حدود 5/0 مولار رسانده شد. بعد از آن سوسپانسیون به یک لوله سانتریفوژ منتقل شد و به مدت پنج دقیقه در rpm1500 سانتریفوژ گردید و محلول زلال رویی دور ریخته شد. سپس دو بار با استات منیزیم 5/0 مولار و دو بار با محلول کلرید منیزیم 5/0 مولار و هر بار با mL10 شستشو (شامل تکان دادن، سانتریفوژ کردن و دور ریختن محلول زلال رویی) گردید و بدین ترتیب مرحله اشباعسازی کامل شد. به منظور حذف املاح اضافی، سوسپانسیون یکبار با mL10 محلول متانول 50 درصد، یکبار با mL10 محلول متانول 95 درصد و در نهایت یکبار با mL10 محلول استون 95 درصد مورد شستشو قرار گرفت. این عمل تا زمانی که با اضافه کردن محلول نیترات نقره 1/0 مولار محلول زلال رویی کدر نشود، ادامه یافت.
تیمار با گلیسرول
مقداری از سوسپانسیون رس اشباعشده با منیزیم در یک شیشه ساعت ریخته شد و روی آن محلول گلیسرول 10 درصد ( در الکل اتیلیک) اسپری گردید.
اشباع با پتاسیم
مقداری از نمونه رس به یک لوله سانتریفوژ منتقل شد و چهار بار با محلول کلرید پتاسیم یک مولار و هربار با mL10 شستشو گردید. سپس املاح اضافی همانند قسمت اشباع با منیزیم، حذف شد.
تهیه اسلایدها
در این مرحله چهار اسلاید زیر تهیه گردید:
اشباع با منیزیم و هوا خشک شده
اشباع با منیزیم و تیمارشده با گلیسرول
اشباع با پتاسیم و هوا خشک شده
اشباع با پتاسیم که به مدت دو ساعت در درجه حرارت °C 550 قرار گرفته است.
تهیه پراش نگارههای نمونهی خاک رس با استفاده از دستگاه شیمادزو مدل 6000 و توسط تیوپ مسی با ولتاژ 40 کیلو وات و شدت جریان 30 میلیآمپر با زاویه θ2 از 3 تا 30 درجه بدست آمد.
مشخصات لئوناردیت مصرفی
کانی لئوناردیت مورد استفاده، از معادن این کانی در کشور ترکیه بوده و پس از انتقال به آز
مایشگاه از الک شماره 35 عبور داده شد و با چهار نسبت 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به نمونه خاک اضافه شد. مشخصات لئوناردیت مورد آزمایش در جدول 3-3 آمده است.

مدیر سایت