مقاله رایگان درمورد عملکرد و نتایج


Widget not in any sidebars
جدول4-4. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه Fusarium graminearum……………………………………………………..72
جدول4-5. نتایج آنتاگونیسمی برعلیهFusarium oxysporum…………………………………………………………..72
جدول4-6. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه Fusarium culmorum…………………………………………………………..72
جدول4-7. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه Tricoderma virida………………………………………………………………73
جدول4-8. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه Tricoderma harizanum……………………………………………………….73
جدول4-9. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه.Tricoderma asperellum………………………………………………………73
جدول4-10. نتایج آنتاگونیسمی برعلیه Macrophomina phaseolina………………………………………………73
جدول4-11. ترکیبات محیط CMCآگار1%……………………………………………………………………………………..76
جدول4-12. نتایج Blast……………………………………………………………………………………………………………..79
فهرست شکلها
عنوان شکل صفحه
شکل2-1. انواع زنگها…………………………………………………………………………………………………………………6
شکل2-2. انواع سیاهکها……………………………………………………………………………………………………………..7
شکل2-3. بیماری پاخوره………………………………………………………………………………………………………………8
شکل2-4. بیماری سوختگیزردبرگ……………………………………………………………………………………………….8
شکل2-5. بیماری لکهچشمی…………………………………………………………………………………………………………9
شکل2-6. بیماری ارگوت……………………………………………………………………………………………………………10
شکل2-7. بیماری جرب و پوسیدگی فوزاریومی…………………………………………………………………………….11
شکل2-8. ماکروکنیدی فوزاریومگرامیناروم…………………………………………………………………………………….13
شکل2-9. ماکروکنیدی فوزاریومکلموروم………………………………………………………………………………………13
شکل2-10. ماکروکنیدی فوزاریوماوناسئوم…………………………………………………………………………………….14
شکل2-11. ماکروکنیدی فوزاریوماکوئیست……………………………………………………………………………………14
شکل2-12. عملکرد PGPR………………………………………………………………………………………………………..17
شکل2-13. عملکردPGPB………………………………………………………………………………………………………….24

Author: مدیر سایت