مقاله رایگان درمورد نفوذپذیری و تولید شیر

مقاله رایگان درمورد نفوذپذیری و تولید شیر

ترکیبات زباله: ترکیب زبالههای شهری بخصوص زبالههای خانگی (مانند غذا، پسماندهای باغبانی، بقایای جانوری و غیره) تعیین کننده حدود و مقدار فعالیت بیولوژیک در یک لندفیل است. اجزای معدنی موجود در شیرابه عمدتاً از نخالههای حاصل از تخریب ساختمان، ضایعات صنعتی، اثاثیه خانگی و وسایل الکترونیک، بخشهایی از وسایل نقلیه و لاستیک و غیره تشکیل میشود.
Widget not in any sidebars

ارتفاع زباله: ارتفاع زیاد زباله نقش مهمی در تغلیظ شیرابه در لایه کف لندفیل، قبل از وارد شدن به سیستم لاینری، بازی میکند. همچنین زبالههای عمیقتر به دلیل اینکه آب دیرتر به لایههای پایینی میرسد، به زمان بیشتری برای تجزیه احتیاج دارند. همچنان که آب به لایه های عمیقتر نفوذ میکند، در طی حرکت خود با مقادیر زیادی از مواد زباله واکنش نشان داده که در نهایت نتیجه آن تشکیل محلول شیمیایی بسیار غلیظی بر روی سیستم لاینری است.
رطوبت در دسترس: مقدار آب یا درجه اشباع زبالهها در لندفیل مهمترین عامل کنترل کننده کیفیت شیرابه است. مقادیر زیاد رطوبت زبالههای فاقد تراکم یا کم تراکم، نرخ خروج آب را افزایش داده که اکثر آلودگیها را در جریان مراحل اولیه دفن حذف میکند. در حالی که در لندفیلهایی که زبالهها فشردهتر بوده یا نفوذپذیری کمتر است، رطوبت بالا سبب افزایش نرخ فعالیت میکروبی بیهوازی که تولید شیرابه آلی مقاوم میکند، میشود. مقادیر کم رطوبت، واکنش با تمامی عوامل آلی و غیر آلی حاصل از مواد زائد را طولانیتر میکند و بنابراین نرخ آهسته ثبات شیمیایی را در لندفیل ایجاد میکند.
در دسترس بودن اکسیژن: مقدار اکسیژن در دسترس، نوع تجزیه ترکیبات آلی (هوازی یا بیهوازی) در لندفیل را کنترل میکند. تجزیه هوازی زمانی اتفاق میافتد که اکسیژن در محل لندفیل در دسترس باشد؛ مثلاً در حین عملیات دفن، در لایه بالای زباله، و درون زبالههایی که به مقدار کمی فشرده شدهاند و حفرههای هوا در دسترس هستند. دیاکسیدکربن، آب، ترکیبات آلی تغلیظ یافته سبک و گرما در طول تجزیه هوازی تولید میشوند در حالی که در تجزیه بیهوازی، اسیدهای آلی تغلیظ شده سنگین، آمونیاک، هیدروژن، دیاکسید کربن، متان و آب بوجود میآیند.
سن لندفیل: سن لندفیل مستقیماً کیفیت شیرابه را کنترل میکند. شیرابههایی با حداکثر مقادیر آلاینده آنهایی هستند که 2 تا 3 سال از قراردادن نهایی آنها در لندفیل میگذرد در حالی که با گذشت زمان (بالای 10 تا 15 سال) آلایندهها بطور یکنواخت کاهش مییابند. با توجه به واکنشهای باکتریایی و دیگر میکروارگانیسمها، برای یک دوره زمانی طولانی، تخلیه (تهی شدگی) ترکیبات معدنی نسبت به ترکیبات آلی بسیار سریعتر اتفاق میافتد. جدول 2-2 گستره مختلف کیفیت شیرابه را در تحقیقات مختلف نشان میدهد.
جدول ‏22: گونههای شیمیایی موجود در شیرابه طبق تحقیقات مختلف ]15[
پارامتر
آقایان پولند و هارپر، 1985
لندفیل جنوب فلوریدا، 1987
آقای اریگ، 1989
قسیم و چیانگ، 1994
BOD (ppm)
57700-4

40000-20
28000-80
COD (ppm)
71700-31
3000-530
60000-500
40000-400
آهن (ppm)
2200-4
22-8/1

مدیر سایت