مقاله رایگان درمورد همترازسازی و شیمیایی


Widget not in any sidebars

شکل2-14. متانوتروفهای اندوفتیک……………………………………………………………………………………………38
شکل2-15. متابولیتهای ثانویه اکتینوباکترها…………………………………………………………………………………44
شکل2-16. کلونیزاسیون اندوفیتها……………………………………………………………………………………………..54
شکل3-1. کیت استخراج DNA شرکت سیناژن………………………………………………………………………………64
عنوان شکل صفحه
شکل4-1. رنگآمیزی گرم…………………………………………………………………………………………………………..67
شکل4-2. تاثیر آنتاگونیسمی ایزوله 2g51 علیه برخی از سویههای قارچی به روش کشتدوگانه……………74
شکل4-3. تاثیر آنتاگونیسمی ایزوله 1g61 علیه برخی از سویههای قارچی به روش کشتدوگانه……………74
شکل4-4. تاثیر آنتاگونیسمی ایزوله G13 علیه برخی از سویههای قارچی به روش کشتدوگانه…………….75
شکل4-5. تاثیر آنتاگونیسمی ایزوله G14 علیه برخی از سویههای قارچی به روش کشتدوگانه…………….76
شکل4-6. محصول PCR…………………………………………………………………………………………………………….78
شکل4-7. همترازسازی توالی نمونه 2g51………………………………………………………………………………….. 80
شکل4-8. سکانسژنی16srRNA نمونه 2g51……………………………………………………………………………….81
شکل4-9. همترازسازی توالی نمونه 1g61……………………………………………………………………………………83
شکل4-10. سکانسژنی 16srRNA نمونه 1g61……………………………………………………………………………84
شکل4-11. همترازسازی توالی نمونه G13…………………………………………………………………………………..86
شکل4-12. سکانسژنی 16srRNA نمونه G13……………………………………………………………………………..87
شکل4-13. همترازسازی توالی نمونه G14……………………………………………………………………………………89
شکل4-14. سکانسژنی 16srRNA نمونه G14……………………………………………………………………………..90
چکیده:
باکتریهای اندوفتیک به باکتریهای اطلاق میشود که در درون بافت گیاهی بدون ایجاد آسیب ظاهری زندگی میکنند. امروزه بسیاری از محققین گیاهان را برای جداسازی و شناسایی اندوفیتها مورد ارزیابی قرار میدهند زیرا برخی از آنها قادر به تولید ترکیبات ضدقارچی و ضدباکتریایی میباشند و برخی به عنوان بارورکننده به رشد گیاهان کمک میکنند و ممکن است منفعتهایی نیز برای گیاه به همراه داشته باشند که از آن جمله میتوان به داشتن اثر ضدباکتری و ضدقارچی آن ها اشاره کرد و اخیرا توجه بسیاری را به خود معطوف کردند زیرا استفاده و به کارگیری اندوفتیکها به جای استفاده از بارورکنندهها و مواد میکروبکش شیمیایی کمک به سزایی را به حفظ سلامت و محیطزیست مینماید بر همین اساس در تحقیق حاظر ابتدا جداسازی باکتریهای اندوفتیک از ریشه و ساقه گیاه گندم بر روی محیط کشت NA صورت گردید و سپس نمونهها از نظر توانایی تولید اثر آنتاگونیسمی علیه 5 پاتوژن قارچی :
Fusarium moniliforme، Fusarium graminearum، Fusarium oxysporum، Macrophomina phaseolina، Fusarium culmorom (LM 2091) و 3 قارچ بیوکنترلی: Tricoderma virida (222-35) Tricoderma harizanum (115)، Tricoderma asperellum (Fyt222.2) در شرایط آزمایشگاهی با روش کشتمتقابل مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 69 باکتری از ریشه و ساقه گیاه گندم جداسازی گردید که از بین تمامی باکتریهای جداشده تنها 5 باکتری اثر آنتاگونیسمی نشان دادند بعضی از سویهها پس از تعیین توالی16srRNA تحت عنوان باسیلوسسوبتلیسM.CH.V، باسیلوسسوبتلیس IRI، باسیلوسسوبتلیس Khazar و لیزنیباسیلوسماکروئیدس Tethys شناسایی شدند. بنابراین مطالعه حاظر نشان داد که گیاه گندم حاوی باکتریهای اندوفیتیکی میباشد که اثر ممانعتی علیه پاتوژنهای گیاه داشته است.
کلمات کلیدی : اندوفتیک، گندم، آنتاگونیست، بیوکنترل، 16srRNA
فصل اول

Author: مدیر سایت