مقاله رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته و مفاهیم و اصطلاحات

مقاله رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته و مفاهیم و اصطلاحات

شکل ‏11: نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه و محلهای نمونهبرداری
ساختار پایاننامه
Widget not in any sidebars

پایاننامه حاضر مشتمل بر 5 فصل، به شرح زیر میباشد.
فصل اول: شامل مقدمه، طرح مسئله اصلی پایاننامه، هدف و راهکار برای رسیدن به مطلوبترین نتیجه و معرفی منطقه مورد مطالعه است.
فصل دوم: مفاهیم و اصطلاحات مربوطه شامل ساختار لندفیل، کانیهای رسی، انتشار ملکولی، جذب سطحی، رفتار فلزات در خاک، معادلات حاکم بر انتشار و جذب و مروری بر مطالعات گذشته در این فصل آمده است.
فصل سوم: شرحی بر مواد، روشهای آزمایش و دستگاههای مورد استفاده در پایاننامه حاضر، به همراه معرفی مدلهای رایانهای بکار برده شده در تعیین ضرایب انتشار مولکولی و جذب در این فصل موجود است.
فصل چهارم: نتایج و بحث در زمینهی دادههای آزمایشهای XRD، جذب (Batch Test) و انتشار مولکولی، آنالیز و تجزیه و تحلیل خروجی مدلهای POLLUTE.V7 و Sigma Plot.V12 در این فصل آمده است.
فصل پنجم: در این فصل جمعبندی نهایی، نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی آمده است.
فصل دوم : مفاهیم و بررسی منابع
مقدمه
امروزه مدفنهای مهندسی-بهداشتی زباله در اغلب کشورهای توسعه یافته دنیا اجرا میشوند. در آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) قوانین زیستمحیطی، جزئیات طرحهای مهندسی دفن زبالههای شهری و زبالههای خطرناک را به طور کامل تشریح نموده است و متولیان امر دفن زباله ملزم به رعایت این قوانین هستند. یک مدفن مهندسی-بهداشتی باید قادر باشد خطرات ناشی از زباله را به محیط اطراف به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. از جمله این خطرات به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
نفوذ شیرابه زباله به لایههای تحتانی محل دفن و آلوده کردن سفره آب زیرزمینی منطقه
پخش زبالهها به محیط اطراف لندفیل توسط باد یا پرندگان، و انتشار بوی نامطبوع زباله در محیط اطراف لندفیل
تولید و انتشار گازهای تولید شده از تجزیه زبالهها خصوصاً گازهای متان و دیاکسیدکربن به محیط اطراف و اتمسفر
ساختار لندفیل
زباله‌ها در یک مدفن مهندسی- بهداشتی به نحوی انبار می‌شوند که تماس آن‌ها با محیط اطراف حداقل بوده و هیچ‌گونه مشکل یا خطری برای بهداشت عمومی یا محیط زیست ایجاد نکنند. در یک مدفن مهندسی-بهداشتی با اعمال روش‌های مهندسی بایستی حجم زباله‌ها به حداقل ممکن رسانده شود و در پایان هر روز کاری، روی آن‌ها با مواد خاکی پوشانده شود. سیستمهای جمع آوری و تخلیه شیرابه و گاز در آن تعبیه شده و تأسیسات کنترل و پایش در پیرامون آن نصب گردد. در شکل 2-1، جزئیات یک لندفیل مهندسی- بهداشتی بطور شماتیک نشان داده شده است. همان طور که در این شکل دیده میشود طرح کلی لندفیل از بالا به پایین دارای لایههای زیر است:
لایه پوشش نهایی: این لایه پس از پر شدن لندفیل، برای بستن مدفن و جداکردن زبالهها از محیط طبیعی، اجرا میشود.
زبالههای متراکم شده و مدفون: این بخش در طول بهرهبرداری از لندفیل طی یک برنامه مشخص متراکم و جایگذاری شده است.
شکل ‏21: طرح شماتیک یک لندفیل مهندسی- بهداشتی ]11[
لایه شنی زهکش اولیه شیرابه: این لایه‌ عمدتاً متشکل از خاک درشت دانه نظیر شن و ماسه است که دارای نفوذپذیری بالایی بوده و رطوبت و شیرابه به آسانی از آن‌ها عبور میکند. وظیفه این لایه جمعآوری و زهکش شیرابه تولید شده از زبالهها در زیر لندفیل میباشد. در داخل و کف این لایهها، شبکه لولهگذاری شامل لولههای سوراخدار از جنس پلیاتیلن کار گذاشته میشوند که کار جمعآوری و انتقال شیرابه را به خارج از مدفن انجام میدهند (شکل 2-2).
شکل ‏22: لولههای جمعآوری و انتقال شیرابه در لایه زهکش ]11[
لایه ژئوتکستایل: این لایه به عنوان جداکننده مابین لایه زهکش شنی و لایه رسی زیر آن عمل کرده و از نفوذ خاک رسی به داخل منافذ لایه شنی زهکش، جلوگیری میکند. پس از متراکم کردن لایه رسی اولیه و قبل از پخش و اجرای لایه زهکش، لایههای ژئوتکستایل بر روی زمین پهن شده و به یکدیگر دوخته میشوند (شکل 2-3).
شکل ‏23: نحوه دوختن لایههای ژئوتکستایل در حد فاصل لایه رسی و لایه زهکش ]11[
لایه سیلت رسی متراکم شده اولیه: این لایه به عنوان اولین لایه مانع انتقال آلودگی به پایین عمل میکند.

مدیر سایت