مقاله مقالات بازاریابی ورزشی و بازاریابی رابطه‌مند

Leadership concepts with blue paper airplane

Widget not in any sidebars

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

روش تحقیق بخش مهم و اصلی هر پژوهش است. هر کدام از پژوهش‌های انجام شده در مدیریت ورزشی دارای روش و طرح خاص خود می‌باشد که با توجه به نوع پژوهش و بسته به متغیرهای آن، روش‌های آماری مناسب برای تحلیل داده‌های آماری آن انتخاب می‌گردد. در این فصل از پژوهش حاضر، به بیان روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش و نحوه گزینش آن‌ها، معرفی متغیرهای پژوهش، مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها، معرفی ابزار اندازه‌گیری و روش‌های آماری به کار رفته در تحلیل داده‌ها به همراه روش جمع‌آوری اطلاعات پرداخته می‌شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده ‌است. لازم به توضیح است، پژوهش‌ پیمایشی به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می‌کنند و یا چه کاری انجام می‌دهند، اجرا می‌شود(73).
جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه گزینش نمونه پژوهش
به دلیل ماهیت پژوهش حاضر، مناسب‌ترین افراد جهت پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش، مدیران مختلف صنعت فوتبال و افراد دانشگاهی آشنا به مدیریت ورزشی با تخصص بازاریابی ورزشی بودند. لذا پژوهشگر کلیه مدیران عامل و هیأت مدیره باشگاه‌های شاغل در لیگ برتر فوتبال، مدیران عالی و میانی فدراسیون فوتبال(گذشته و کنونی)، کارشناسان فوتبال که در تعامل با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هستند به همراه برخی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های کشور که با موضوع تحقیق(بازاریابی ورزشی) آشنایی کافی داشتند را شناسایی و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفت. اساتید مدیریت ورزشی نیز با جمع‌آوری اطلاعاتی در زمینه تخصص و آگاهی آن‌ها با ارائه مقالات بازاریابی ورزشی در همایش‌ها و مجلات معتبر شناسایی شدند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در دسترس بوده است و تعداد 141 پرسشنامه تکمیل شد.
روش جمع‌آوری داده‌ها
برای جمع‌آوری داده‌ها از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید.
روش کتابخانه‌ای
به طور کلی تمام اطلاعات مندرج در فصل اول و دوم پایان‌نامه و مستندات سایر فصول با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری شد. علاوه بر استفاده از کتب مربوطه، به نشریات داخلی و خارجی مراجعه گردید و از آن مطالب به فراخور موضوع پایان‌نامه استفاده گردید. همچنین برای دست‌یابی به داده‌های جدیدتر و بیشتر از جستجوی رایانه‌ای استفاده شد، که خلاصه‌ای از مقالات منتشره در نشریات خارجی از منابع اطلاع‌رسانی دریافت و مورد استفاده قرار گرفت.
روش میدانی
با توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که به منظور تدوین، و تعیین روایی و پایایی آن مراحل خاص هر بخش دنبال شد که در بخش مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.
ابزار اندازه‌گیری
ابزار به‌کار رفته در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته بود. که ابتدا با مطالعه مقالات علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین بررسی مبانی نظری به تهیه فهرستی از مرتبط‌ترین و شناخته‌شده‌ترین متغیرهای مطرح در زمینه موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور که بیشترین تکرار و تأکید را در مقالات و پژوهش‌ها داشته پرداخته شد. در ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسی اساتیدی که در زمینه بازاریابی ورزشی و هواداران تخصص داشتند، به منظور جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهش طراحی گردید. سعی شده بود تا در تدوین پرسشنامه ابعاد مختلف سیاسی، شرایط فرهنگی و اجتماعی هم‌خوانی با جامعه ایران مدنظر قرار گیرد.
اعتبار و پایایی ابزار اندازه‌گیری
در ابتدا موانع مربوط به استقرار بازاریابی رابطه‌مند از ادبیات و پژوهش‌های مربوط به این حوزه جمع‌آوری شدند. سپس با تأیید اساتید راهنما و مشاور، پرسشنامه اولیه تدوین گردید. پرسشنامه اولیه جهت تعیین اعتبار محتوایی و صوری در اختیار 10 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی که در زمینه تحقیق دارای تألیفاتی بودند قرار گرفت و با توجه به نظرات آن‌ها در زمینه‌های:
1. انشاء سؤالات
2. گزینه سؤالات
3. هماهنگی گزینه‌ها با سؤالات
4. هماهنگی سؤالات با اهداف تحقیق