مقاله مهارتهای ادراکی و سازمان ملل متحد

Technology, Data, Digital Display, Internet, Financial Figures

در تحقیق حاضر مهارتهای ادراکی- حرکتی، تمریناتی است که قابلیتهای ادراکی حرکتی ازجمله؛ تعادل ایستا و پویا، شناسایی جهات مختلف، شناسایی بدن، ادراک فضا، حرکات هماهنگ و همزمان، ادراک بینایی، ادراک شنیداری، برتری جانبی، مهارتهای جابجایی، دستکاری و تعقیبی را شامل میشود. این تمرینات در 12 هفته و به صورت 3 جلسه و با مدت زمان 45 دقیقه در هفته انجام شدند.
تعادل ایستا
در این پژوهش منظور از تعادل ایستا، توانایی بدن برای نگهداری و حفظ یک حالت ساکن و بی حرکت بر روی صفحه تعادل سنج بایودکس، تنظیم شده در سطح 12 می باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
تعادل پویا
در این پژوهش منظور از تعادل پویا، توانایی بدن برای نگهداری و حفظ یک حالت در زمان اجرای حرکت بر روی صفحه تعادل سنج بایودکس، تنظیم شده در سطح 4 می باشد.
کم توان ذهنی آموزش پذیر
در این تحقیق منظور از کم توان ذهنی آموزش پذیر دانشآموزان 11تا 14 سال مدارس استثنایی صبا و والعصر شهر کرمان میباشد که در سال تحصیلی 92-91 در این مدارس مشغول تحصیل بودند و در اجرای تحقیق همکاری نمودند.

فصل دوم:
پیشینه تحقیق 2-1مقدمه
این فصل به دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم میگردد. از آنجاییکه هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ادراکی-حرکتی بر تعادل ایستا و پویای دانشآموزان کمتوان ذهنی بود، در بخش مبانی نظری توضیحاتی پیرامون؛ معلولیت ،کم توانی ذهنی، تعادل ، استراتژیهای تعادل، روشهای اندازهگیری تعادل و غیره ارائه شده است. در بخش مربوط به پیشینه تحقیق نیز به پژوهشهای انجام شده مربوط به اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل افراد کم توان ذهنی پرداخته شده است.
2-2مبانی نظری
2-2-1معلولیت
معلولیت عارضه ای طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صورتهای گوناگون دیده میشود. آمار نشان میدهد که درصد قابل توجهی از افراد هر جامعه را معلولان تشکیل میدهند (جلالی فراهانی ، 1378)
سازمان ملل متحد افراد معلول را کسانی میداند که دچار اختلالات جسمی، روانی، ذهنی یا حسی در دراز مدت می باشند که این اختلالات مانع مشارکت کامل و موثر فرد در جامعه بر اساس شرایط برابر با دیگران میشوند (ری وای، 2010).
2-2-2علل بروز معلولیت ها
معلولیتها به دو دسته اکتسابی و مادرزادی تقسیم بندی میشوند. از علل بروز معلولیت مادرزادی میتوان به علل قبل از تولد، عوامل ارثی یا ژنتیکی، بیماریهایی که ممکن است مادر در حین بارداری به آن مبتلا شود مانند سرخچه، قرار گرفتن مادر تحت اشعه مضر در حین بارداری، قرارگرفتن مادر تحت فشارهای روحی روانی در حین بارداری و عللی که ممکن است در حین تولد باعث معلولیت شوند اشاره کرد همچنین از علل غیر اکتسابی معلولیت میتوان بیماریهایی از جمله حصبه، آبله، مننژیت، فلج اطفال، تصادفات رانندگی ، سوانح و حوادث ورزشی نام برد (جلالی فراهانی، 1378).
2-2-3تقسیم بندی معلولان
معلولان به طور کلی به سه دسته زیرتقسیم بندی می شوند:
– معلولان جسمی یا حرکتی
– معلولان حسی
– معلولان ذهنی و روانی