مقاله همبستگی پیرسون و ملاحظات اخلاقی

Business man touching imaginery screen
[do_widget id=kl-erq-2]

3-5 روش اجرای پژوهش
در راستای اجرای پژوهش ابتدا پژوهشگر مکاتبات لازم را با اداره کل آموزش و پروش جهت اخذ مجوزهای لازم انجام داد. سپس پژوهشگر پس از تعیین اعضای نمونه، در طول مدت 3 هفته، به مرور اعضای نمونه را به شکل گروهی در مدارس انتخاب شده ملاقات کرده و در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه ها با آنها صحبت نمود و از آنها دعوت به همکاری در پژوهش شد. همچنین به آنها یادآوری شد که اطلاعاتشان محرمانه خواهد ماند. در نهایت پرسشنامه ها در بین آنها توزیع گردید و بعد از تکمیل شدن، جمع آوری شد.
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده های این پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، کمینه، بیشینه) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، و تحلیل مسیر) به کمک نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6- ملاحظات اخلاقی
در انجام این پژوهش به منظور رعایت حریم و محدودهی انسانی نکاتی لحاظ گردید که به طور اجمال به آن پرداخته می شود. نخست در انتخاب گروه نمونه افرادی انتخاب شدند که مایل و راضی به شرکت در پژوهش بودند در مرحله بعد به اعضاء شرکت کننده در پژوهش اطمینان کافی داده شد که اطلاعات حاصل از این پژوهش جنبه شخصی و محرمانه داشته و به هیچ وجه به صورت فردی در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت. بلکه نتایج حاصل از پژوهش به صورت آماری و نتیجه گیری کلی و نه به صورت فردی منتشر خواهد شد و آنها اختیار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند. در طول اجرای پژوهش نیز همواره این اطمینان‌دهی به شرکت کنندگان وجود داشت؛ به علاوه در طراحی پرسشنامه ها نیز به جای استفاده از نام و نام خانوادگی شرکت کننده از کد برای شناسایی و نامگذاری پرسشنامهها استفاده گردید. هرجا که شرکت‌کنندگان این پژوهش اصرار داشتند یا مایل بودند، که از نتایج این پژوهش اطلاع حاصل کنند، به زبان ساده اطلاعات حاصل شده در اختیار آنان قرار گرفت.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در فصل حاضر، اطلاعات مستخرج از ابزارهای پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS 20 و Amos تجزیه و تحلیل شد و نتایج آن ارائه شده است. در قسمت آمار توصیفی، شاخص هایی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه داده ها در گروه نمونه محاسبه و نتایج آن در قالب جداول ارائه گردیده است. همچنین، همبستگی بین متغیرهای پژوهش با روش آماری همبستگی پیرسون محاسبه گردید. در سطح آمار استنباطی نیز، فرضیههای پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در قالب جداول و شکل ها ارائه شده است.
4 -1 یافته‌های‌ توصیفی مربوط به آزمودنیها
– جداول شماره 1 تا 3، شاخص های توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه مربوط به متغیرهای اضطراب اجتماعی، سبک های هویت و رضایت جنسی در کل گروه نمونه را نشان می دهد.
جدول 4-1: محاسبات شاخص های توصیفی اضطراب اجتماعی در کل نمونه آماری
متغیر
اضطراب اجتماعی
کل
ترس از بیگانگان
ترس از ارزیابی توسط دیگران
ترس از صحبت کردن در جمع
ترس از انزوای اجتماعی
ترس از آشکار شدن علایم اضطراب
فراوانی
310
310
310