مقاله کارکنان دانشگاه و عملکرد کارکنان

اندکی کوتاه تر
غیر نرمال
Widget not in any sidebars

متغیر عملکرد کل کارکنان:
این متغیر می تواند عددی بین 0 تا 100باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان 65 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 71/85 می باشد. میزان چولگی داده ها (0.625-) حاکی از چولگی زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (0.344-) حاکی از بلندتر بودن اندک داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد.
( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار 4-5
متغیر عملکرد اختصاصی:
این متغیر می تواند عددی بین 0 تا 40 باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان 35 امتیاز و حداکثر 40 امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 74/39 می باشد. میزان چولگی داده ها (3.882-) حاکی از چولگی بسیار زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (18.521) حاکی از بلندتر بودن بسیار داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد. البته به نظر می رسد این نظام ارزیابی عملکرد متمایل به بزرگ نمایی عملکرد اختصاصی کارکنان دارد؛ چه اینکه هیچ کارمندی امیتاز کمتر از 35 نداشته است. ( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار 4-6
متغیر عملکرد ابتکار و خلاقیت:
این متغیر می تواند عددی بین 0 تا 20 باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان 7 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 60/16 می باشد. میزان چولگی داده ها (1.045-) حاکی از چولگی بسیار زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (0.520351) حاکی از بلندتر بودن اندک داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد. ( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار 4-7
متغیر عملکرد توانمندسازی:
این متغیر می تواند عددی بین 0 تا 20 باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان صفر امتیاز و حداکثر 30 امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 735/10 می باشد. میزان چولگی داده ها (0.053-) حاکی از چولگی اندک به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (0.407) حاکی از بلندتر بودن اندک داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر تا حدی غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر مرکز امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث چندان مطلوب نمی باشد. به دیگر سخن، امتیاز میانگین کارکنان 10.735 از 20 امتیاز در این محور، در حدود نیمی از سطح مطلوب می باشد. (این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار 4-8
متغیر عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع:
این متغیر می تواند عددی بین 0 تا 20 باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان 3 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان 75/18 می باشد. میزان چولگی داده ها (2.488-) حاکی از چولگی بسیار زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (7.424) حاکی از بلندتر بودن بسیار داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد. البته به نظر می رسد این نظام ارزیابی عملکرد متمایل به بزرگ نمایی عملکرد کارکنان دارد در این محور داشته و کمتر می توان این رضایت را در این سطح متوقع بود ( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار 4-9
4-3-2تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان

Author: مدیر سایت