مقیاس رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقیاس رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی


Widget not in any sidebars

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد .
مطالعات کتابخانه ای
روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیاتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است . با توجه به نقش و سهمی که روش های کتابخانه ای در تحقیقات علمی به طور کلی دارد، لازم است محققان از روش های کتابخانه ای مطلع بوده، تجربه و تبحر لازم را در استفاده از آن ها به دست آورند. (حافظ نیا ، 1387 ، 164)
مطالعات میدانی
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط ، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد ، اعم از انسان ، موسسات ، سکونتگاهها ، موردها و غیره ، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج ، طبقه بندی ، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد . روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: (حافظ نیا، 1387، 179)
پرسشنامه ای؛ 2) مصاحبه ای؛ 3) مشاهده ای؛ 4) آزمون؛ 5) تصویربرداری؛ 6) ترکیبی.
روش پرسشنامه ای: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی ها و برنامه ریزی ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آن ها اطمینان خاطر داشته باشد. در روش پرسشنامه ای عوامل و عناصر متعددی دخالت دارند که از طریق کارکرد هماهنگ آن ها محقق می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید. این عناصر عبارتند از: (حافظ نیا، 1387، 179)
ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه؛ 2) عوامل اجرای پرسشنامه؛ 3) برنامه ریزی و مدیریت اجرای پرسشنامه؛ 4) پاسخگویان.
در این پژوهش ابتدا برای گردآوری اطلاعات در زمینه های مبانی نظری و تدوین ادبیات پژوهش و تعاریف عملیاتی از روش مطالعه کتابخانه ای شامل مطالعه کتاب ها، مقاله ها، نشریه ها، رساله ها و منابع علمی موجود در دانشگاه و مراکز علمی استفاده شده و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به فرضیات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از 4 پرسشنامه استاندارد اتوماسیون اداری با 15 گویه که از پژوهش حبیبی (1383) اقتباس شده است، پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمانی با 31 گویه، مقیاس رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف و همکاران (1990) با 22 گویه و مقیاس عملکرد شغلی پاترسون (1992) با 15 گویه استفاده شده است.
مشخصات ساختاری شکلی و محتوایی پرسشنامه به شرح زیر توصیف می گردد :
3-4-1) مختصات پرسشنامه
بطوریکه در جدول (3-2) ملاحظه می شود گزینه های پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت تنظیم شده است .
جدول (3-1) مختصات پرسشنامه
بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد گزینه
5 4 3 2 1 امتیاز
همیشه گاهی اغلب به ندرت گزینه
4 3 2 1 امتیاز
جدول (3-2): تفکیک سوالات پرسشنامه
منبع شماره سوالات متغیر
حبیبی (1383) 4-1 سیستم های مدیریت اسناد اتوماسیون اداری مستقل
7-5 سیستم های جابجایی اسناد
11-8 سیستم های ارتباطات راه دور
15-12 سیستم های مدیپشتیبانی اداری
ساعتچی و همکاران (1389) 15-1 عملکرد کارکنان وابسته
مقیمی و رمضان
(1390) 22-1 رفتار شهروندی سازمانی

مدیر سایت