منابع تحقیق با موضوع پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

Digital hand touching the network

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملا شبیه من است(5)، تا حدودی شبیه من است(4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(3)، تا حدودی شبیه من نیست(2)، تا به شدت به من شبیه نیست(1). دو عبارت 9 و 16 به طور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها به دست می آید پرسش نامه پرخاشگری در تحقیقات خارجی از پایایی درونی خوبی برخوردار بوده است . ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمرات پرسش نامه 89%گزارش شده است (لئوناردو ، 2005).

6-3روش اجرای پرسش نامه ها
کلیه پرسشنامه های فوق به صورت گروهی اجرا شدند. به این صورت که ابتدا هدف از اجرای پرسشنامه ها برای والدین و معلمان با توجه به شناختی که از کودکان دارند توضیح داده شد و به آنان گفته شد که لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را ذکر کنند، لذا تقاضا می شود که صاد قانه به سؤالات پاسخ دهند . پس از آن دستورالعمل پرسشنامه ها توسط پرسشگران برای آنان خوانده شد و در هر قسمت توضیحات لازم داده شد. هنگام اجرا آزمودنی ها در گروه های 20 تا 30نفری در سالن اجتماعات حضور پیدا می کردند و به هریک از آنان یک بسته که حاوی پرسشنامه های فوق بود تحویل داده می شد( پرسش نامه سبک دلبستگی و رشد اجتماعی توسط والدین ، پرسش نامه پرخاشگری توسط معلمان تکمیل گردید ). و از آن ها خواسته می شد که پرسشنامه ها را به ترتیب پرکنند، هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارند و پس از اتمام، تمام پرسشنامه ها در محل مخصوص بگذارند یا به پرسشگران تحویل دهند.

7-3روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از دو روش آماری شامل : آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از ابزارهایی مانند: میانگین،واریانس، انحراف معیار و در آمار استنباطی از رگرسیون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. 

خلاصه فصل
در این فصل ضمن معرفی طرح پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه، به طور مفصل به بحث درباره ابزارهای پژوهش، میزان روایی و پایایی آن ها در تحقیقات قبلی و در پژوهش حاضر، نحوه نمره گذاری و شیوه اجرای آن ها بر روی گروه نمونه پرداخته شد. در آخر نیز روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها مطرح گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
در این فصل یافته های حاصل از بررسی در دو قسمت با عنوان توصیف نمونه ها و توصیف و تحلیل دادهها ارائه شد، در قسمت توصیف از فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودارها استفاده گردید و در قسمت توصیف و تحلیل، علاوه بر استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، از آمار استنباطی استفاده شده است.

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا
در این قسمت آمار جمعیتی نمونه ی مورد مطالعه بر اساس ویژگیهای دموگرافیک و با استفاده از جدول توزیع فراوانی و نمودار توصیف شده است.

• جنسیت کودکان
جدول(4-1) توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصدفراوانی
دختر
75
50
پسر
75
50
مجموع
150
100

نمودار (4-1): نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک جنسیت
نتایج جدول ونمودارفوق بیانگر آن است که 50 درصد یعنی 75 نفر را کودکان دختر و 50 درصد یا 75 نفر را کوکان پسر تشکیل می دهند.
*
سن کودکان

جدول(4-2) توزیع فراوانی به تفکیک سن
سن
فراوانی
درصدفراوانی
9-7
95
3/63
11-10
55
7/36
مجموع
150
100

نمودار (4-2): نمودار ستونی توزیع درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک سن

نتایج جدول ونمودارفوق بیانگر آن است که 3/63 درصد یعنی 95 نفر را کودکان سنین 7 تا 9 سال و 7/36 درصد را کودکان سنین بین 10 تا 11 سال تشکیل می دهند.
*
سبک های دلبستگی والدین

جدول شماره (4-3): توزیع میانگین، انحراف معیار نمرات سبک های دلبستگی
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
سبک دلبستگی ایمن
150
78/1
72/0
60/0
40/3
سبک دلبستگی اجتنابی
150
47/2
61/0
60/0
4
سبک دلبستگی دوسوگرا
150
36/1
78/0
0
40/3

نمودار(4-3) توزیع میانگین نمرات سبک دلبستگی
جدول بالا، شاخصهای توصیفی سبک های دلبستگی کودکان را نشان میدهد. مقادیر میانگین نشان
میدهند سبک دلبستگی اجتنابی (47/2) دارای بالاترین میانگین و سبک دلبستگی دوسوگرا (36/1) دارای پایینترین میانگین می باشد. همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا نیز دارای بیشترین انحراف معیار نسبت به سایر سبک های دلبستگی می باشد که نشان میدهد پراکندگی نمرات در اطراف میانگین در متغیر سبک دلبستگی دوسوگرا بیشتر است.

*
رشد اجتماعی کودکان

جدول شماره (4-4): توزیع میانگین، انحراف معیار نمرات رشد اجتماعی کودکان بر حسب جنسیت
متغیر
گروه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
رشد اجتماعی
دختر
75
88/8
08/0

پسر
75
05/8
03/0